Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Trinitas Gymnasium

‘OP TRINITAS GYMNASIUM IS IEDERE LEERLING UNIEK’

Contactgegevens
Sas van Gentlaan 6, Almere / Website

Over Trinitas Gymnasium
Trinitas Gymnasium is een categoraal gymnasium. Het is het enige categorale gymnasium in Almere en in Flevoland. Trinitas Gymnasium is onderdeel van Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs. Als schoolorganisatie willen we jonge mensen begeleiden hun plaats in de samenleving te vinden.  Ieder mens is uniek, daarom hebben we in ons onderwijs aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

We zijn in 2006 in dit schoolgebouw van start gegaan en in 2011 hebben leerlingen voor het eerst hun eindexamen op Trinitas afgelegd. De school is gehuisvest in een modern en relatief klein schoolgebouw.  In ons schoolgebouw is ruimte voor ca. 750 leerlingen. Op dit moment telt de schoolpopulatie ruim 600 leerlingen. Gezien de ontwikkeling en groei van Almere zal dit aantal de komende jaren door kunnen groeien.

Missie, visie en identiteit
Vanuit onze oecumenische visie gaan wij er vanuit dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. We streven er naar om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.

Op een dag wist ik het,
Op een dag wist ik,
Dit ben ik, zó moet ik zijn
Zó ben ik bedoeld

Deze zinnen vormen het begin van het gedicht dat hoort bij het kunstwerk in de aula van onze school. Het bronzen beeld heeft de vorm van een omgekeerde boom en wordt ‘Neergroeien’ genoemd. Het is het symbool van de zoektocht naar talenten van leerlingen en medewerkers, naar de vervulling van ieders innerlijke wens. Vanuit dat gezichtspunt willen wij onze leerlingen en medewerkers uitdagen en de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
De inzet en ontwikkeling van docenten en ondersteunend personeel is gericht op de behoeften en het welbevinden van de leerlingen. Het veilige leef- en leerklimaat dat hierdoor ontstaat geeft leerlingen de ruimte en de stimulans om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen en te excelleren, om het maximale uit zichzelf te halen.

Visie op onderwijs aan hoogbegaafden op Trinitas Gymnasium

Gymnasium biedt klassiek, eigentijds onderwijs op maat, met aandacht voor talentontwikkeling. Iedere leerling is uniek. Het onderwijs op Trinitas is dan ook ontwikkelingsgericht. Kern daarvan is de verbinding tussen leer- en ontwikkelingslijnen en het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en talenten in relatie met de buitenwereld. Trinitas zoekt aansluiting bij de ontwikkelingen m.b.t. hoog- en meerbegaafdheid  in het basisonderwijs en stimuleert leerlingen in dit kader tot deelname aan activiteiten buiten de eigen school.  
Bron: Schoolplan Trinitas Gymnasium

Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. We stellen ons dan ook ten doel om de individuele kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen te herkennen, te kennen en te erkennen, waardoor excelleren en talentontwikkeling, passend bij het gymnasiaal onderwijs, mogelijk wordt en wordt gestimuleerd. Op Trinitas gymnasium erkennen wij dat de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen anders zijn.

Trinitas Gymnasium biedt onderwijs aan dat past bij het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van deze specifieke groep leerlingen. De leerlingen van Trinitas Gymnasium krijgen de ruimte en begeleiding die ze nodig hebben om zich te verbreden, te verdiepen, te ontdekken wie ze (willen) zijn en zowel vanuit historisch, geografisch en sociaal perspectief hun plek op deze wereld te vinden, te begrijpen en te waarderen. Individuele talentontwikkeling en het vergroten van het vermogen en de bereidheid van de leerlingen om samen te werken gaan hand in hand.

Good practices

De leerlingen van de 1e klas nemen in het najaar deel aan de CBO-test, waarbij de cognitie, motivatie en het welbevinden van de leerlingen wordt onderzocht. De uitkomst van deze test levert een profielschets van de leerling die houvast biedt  en handvatten geeft bij de begeleiding van de leerling.

Naast de gewone lessen is er ruimte voor het volgen van extra vakken en speciale projecten.
De leerlingen  kunnen hun hun kennis verbreden door onder lestijd zelfstandig te werken aan een eigen project. Ze nemen dan de verantwoordelijkheid voor hun eigen leer traject en moeten soms afwegen welke lessen ze wel of niet volgen. Dit noemen we  ‘verbreden’. Daarnaast volgen de leerlingen in de onderbouw expertmodules waarin ze kennis maken met onderwerpen als Kunst & Design, Chinees, Spaans,  psychologie,  wetenschap, creatief schrijven, klassiek schilderen  en dierengedrag.

In de bovenbouw worden leerlingen gestimuleerd meer vakken te volgen dan verplicht is en/of een deel van hun lestijd modules, masterclasses  of lezingen te volgen op een universiteit of hogeschool . Op die manier kunnen de leerlingen op hun eigen manier inhoud en vorm geven aan hun individuele leerweg.  Ook bieden we de leerlingen in de bovenbouw de gelegenheid mee te doen aan internationaal erkende examens Engels (Cambridge), Duits (Goethe) en Frans (Delf).

Valkuilen
Op Trinitas Gymnasium willen wij hoogbegaafde leerlingen koesteren en voeden, hen niet als probleem of zorg-leerling benaderen. Op sommige gebieden is daar nog een mentaliteitsverandering nodig.

Er is talent nodig om talent te laten bloeien. In een wereld waarin mensen op elkaar aangewezen zijn vinden we dat het begrip samenwerking integraal in de schoolorganisatie verweven moet zijn. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn daarvoor met elkaar verantwoordelijk. In onze snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt voor talentontwikkeling voor iedereen een ‘éducation permanente’.

De verwachtingen van de verschillende doelgroepen en de eisen die daarbij worden gesteld lopen soms ver uiteen. Het is de kunst en een uitdaging om open in gesprek te blijven binnen de driehoek leerling, ouders en school.

erug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement