Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Openbaar Lyceum Zeist

“ALLE LEERLINGEN LEREN”

Contactgegevens
Adres: Blikkenburgerlaan 2, 3703 CV  Zeist / website

Over de school
Wij zijn een open school: elke leerling is welkom. Het contact tussen leerlingen en docenten is ongedwongen, de sfeer is open, en leerlingen kunnen echt zichzelf zijn (het is ‘gewoon’ om ‘anders’ te zijn). We willen elke leerling maximaal tot zijn recht laten komen. Dat betekent dat we ruimte bieden aan heel uiteenlopende talenten. Daarom hebben we een breed aanbod aan vakken en activiteiten, en verschillende profielen. De profielen op het OLZ in de onderbouw:
• Expressie
• Sport
• Havokansklas
• Gymnasium Extra

We stimuleren brede talentontwikkeling ook in activiteitenweken, Cultuuravond, debatclub en excellentieprogramma’s in de bovenbouw. We bieden in de bovenbouw een brede keuze aan vakken met o.a. wiskunde D, NLT, BSM, Kunst Beeldend en Dans. We bieden ook de mogelijkheid tot verhogen (een havoleerling die voor een vak op vwo-niveau examen doet) en versnellen (in sommige vakken al in havo4 of vwo5 examen doen).We stimuleren brede persoonlijke en sociale ontwikkeling door maatschappelijke stage en leerlingparticipatie binnen de schoolorganisatie.

We werken sinds kort vanuit leerdoelen, met een feedbackcyclus, en met regelmatige formatieve toetsing. We zien de onderbouw als een geheel. In principe gaan leerlingen over naar de volgende klas, tenzij echt duidelijk is dat ze op het verkeerde niveau zitten.

Ongeveer halverwege de 3e klas zullen leerlingen de leerdoelen van de onderbouw in principe behaald hebben, en hebben ze ook hun bovenbouwprofiel gekozen. De rest van dat jaar zal gebruikt worden om eventuele achterstanden weg te werken (bij vakken waar de leerdoelen nog niet gehaald zijn), en om de gekozen profielvakken te verdiepen (als voorbereiding op de bovenbouw).

De mentor ondersteunt de leerling als studiecoach, en helpt de leerling bij het reflecteren op zijn eigen leerproces. In ouder-leerling-mentor-gesprekken kijken we gezamenlijk terug en vooruit. We stimuleren zelfsturing bij leerlingen door bij ieder vak te zoeken naar vrijheid waar mogelijk, en structuur waar nodig. Zelfsturing is niet iets eendimensionaals, maar bestaat uit organisatorische zelfsturing (planning, zelfdiscipline, werken aan resultaten) en inhoudelijke zelfsturing (eigen leerroute, creatieve alternatieven, werken aan diep begrip). De mate van zelfsturing op beide assen verschilt per kind en per vak.

Onderwijsvisie hb
De aandacht voor hoogbegaafde leerlingen past organisch in onze onderwijsvisie (alle leerlingen leren, brede ontwikkeling, keuzemogelijkheden, flexibiliteit, open leren van en aan elkaar). We hebben een hb-kernteam (met een ECHA-specialist) dat in nauwe samenwerking met de schoolleiding het hb-beleid vorm geeft. We hebben gekozen voor gemengde klassen, waarin hoogbegaafde leerlingen tussen de andere leerlingen zitten. Nieuwe hb-leerlingen krijgen bij aanmelding een gesprek met de hb-specialist, waarin met de leerling een Talentplan wordt opgesteld (met wensen/mogelijkheden en aandachtspunten), en elke leerling krijgt vervolgens een hb-coach. Hb-leerlingen kunnen vervolgens tijd vrijmaken voor verrijking door bij sommige vakken te compacten (zodat ze in minder lesuren de leerdoelen kunnen bereiken). Ze mogen deze verrijking zelf vorm geven (ze mogen ook kiezen voor bestaande modules uit een database of voor voorlopig geen verrijking) en worden daarbij ondersteund door hun hb-coach. De hb-coach helpt ze ook algemeen bij de ontwikkeling van hun zelfsturing: veel hb-leerlingen hebben behoefte aan (en talent voor) inhoudelijke zelfsturing en willen hun eigen leerroute volgen, maar het ontbreekt ze nogal eens aan organisatorische zelfsturing.

Er is een ‘Rijke Ruimte’ (door leerlingen zelf vormgegeven) als plaats om aan deze verrijking te werken, en ook als ontmoetingsplek met andere hoogbegaafde leerlingen uit andere klassen. Leerlingen houden hun verrijkingsprojecten bij in een digitaal portfolio, en presenteren hun resultaten twee keer per jaar aan medeleerlingen, ouders en docenten. Veel docenten zijn ook hb-coach (en hebben daarvoor een training gehad), het hele team krijgt regelmatig nascholing over hoogbegaafdheid. Verder zijn er leerling- en ouderklankbordgroepen om de ingezette weg steeds te evalueren en waar nodig bij te sturen. We zijn in gesprek met basisscholen in de omgeving over de vormgeving van een goede aansluiting van basis- naar voortgezet onderwijs voor (vaak erg jonge) hb-leerlingen. De kritische succesfactoren voor ons hb-beleid zijn de open en flexibele houding van de docenten, de goede samenwerking tussen hb-kernteam en de schoolleiding, en de inbreng van de hb-leerlingen zelf (kortom: de open dialoog tussen alle betrokkenen).

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement