Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Hondsrug College

“EEN SLIMME START VAN JE TOEKOMST”

Contactgegevens
Adres: Emmalaan 25, Emmen / Website

Over de school
Het Hondsrug College is een brede protestants-christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in zuidoost Drenthe met circa 2.000 leerlingen. De school biedt naast vmbo en havo op het vwo twee richtingen: een Keuzestroom met binnen de reguliere lessentabel een keuzemogelijkheid voor technasium, ict of cultuur en een Profielstroom met een compacte en verrijkte lessentabel voor gymnasium en vwo+. Het Hondsrug College is ook een School voor Ondernemend Leren (SOL). De school zelf is ondernemend en wil die houding ook bij de leerlingen stimuleren.

Onderwijsvisie Profielstroom
Haal er uit wat er in zit: door de leerlingen extra inhoud aan te bieden door middel van verbreding, verdieping en versnelling stimuleren wij de leerlingen tot het inzetten en ontwikkelen van hun executieve vaardigheden en het stellen van eigen leervragen. Hiermee krijgen ze de middelen om hun eigen leerproces in te richten.

Good Practice: screening

Alle vwo-leerlingen nemen na inschrijving voor klas 1 vwo deel aan het CBO-onderzoek: intelligentie (IST), creativiteit (TCTDP) en motivatie (PMT-K-2 en SDQ) worden hierbij onderzocht. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de informatie uit de onderzoeken, informatie van de basisschool en een intakegesprek met leerling en ouder(s) kijken we welke stroom het beste bij de leerling past.

Good Practice: activiteiten

De school organiseert de volgende activiteiten en mogelijkheden voor leerlingen in de Profielstroom:
– In de onderbouw is er een compacte lessentabel met een verrijkend programma van klassieke talen, Spaans, filosofie en Research & Development.
– Het lesprogramma wordt aangeboden in leerdoelen, afgeleid van de eindexamentermen, waarbij leerlingen badges halen voor de behaalde doelen.
– De leerlingen zitten in een aparte Profielklas met een eigen mentor die waar mogelijk verbonden blijft aan de groep.
– In de onderbouw kunnen leerlingen versnellen bij de vakken Engels, Spaans en wiskunde. Een jaar eerder eindexamen doen in één of meer vakken is mogelijk.
– Docenten die les geven aan getalenteerde leerlingen volgen minimaal een interne scholing, die ook toegankelijk is voor externen.
– Er worden contacten onderhouden met scholen voor primair onderwijs, onder andere door het aanbieden van verrijkingslessen.
– De school onderhoudt regelmatig contact met de ouders van deze groep. Er zijn bijvoorbeeld extra ouderavonden en ouders worden betrokken bij onderzoekspresentaties.
– Leerlingen kunnen aan het eind van leerjaar 3 een certificaat ontvangen voor de onderbouw en bij het einddiploma een certificaat met vermelding van de extra plusactiviteiten in de bovenbouw.
– In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken en modules volgen binnen en buiten de school, of stage lopen binnen een bedrijf. Ze kunnen hiervoor ruimte creëren door middel van lesuitkaarten.

Good Practice: innoverend
Ieder jaar start het Hondsrug College met nieuwe activiteiten en past het bestaande aanbod, waar nodig, aan. In het cursusjaar 2017 is de school gestart met de eerste Intermezzo groep voor vwo-leerlingen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet rijp zijn voor het voortgezet onderwijs. In dit Intermezzo jaar werken de leerlingen door middel van een speciaal lesaanbod aan de executieve vaardigheden en het (terug)vinden van leerplezier.
De pilot cijferloos werken, die in 2016-2017 is gestart, gaat inmiddels als doelgericht werken zijn vierde jaar in en beslaat inmiddels drie leerjaren in de onderbouw van de Profielstroom.
De school streeft er naar de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen te halen voor (en door) de leerlingen. Binnen de verschillende vakken is hier ruimte voor, met name bij het vak Research & Development waarbij leerlingen kennis maken met de wereld van wetenschappelijk onderzoek.

Kritische succesfactoren: loslaten en borgen

– Stimuleer experimenten en ondernemerschap, maar vat steeds alles in een structuur en leg deze vast.
– Durf de verantwoordelijkheid bij de deelnemers – leerlingen en docenten – te leggen.
– Bespreek de aanpak regelmatig met leerlingen en ouders en stel deze zo nodig bij.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement