Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Eckartcollege

“JE WORDT GROOT OP ‘T ECKART”

Contactgegevens
Damocleslaan 3, 5631 KC  Eindhoven / Website

Over het Eckartcollege
Het Eckartcollege is een school voor mavo, havo, vwo en technasium met ca. 1500 leerlingen. De missie van deze school is om al haar leerlingen, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met hoogwaardig onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in de maatschappij. Het Eckartcollege heeft Technasium en BètaChallenge in huis en is aangesloten bij de landelijke organisatie van Havisten Competent (HaCo). Verder is het Eckartcollege sinds 2009 officieel een Academische Opleidingsschool, hetgeen betekent dat we in samenwerking met een aantal opleidingsinstituten leraren opleiden. Dit ‘Opleiden in de School’ betekent in alle opzichten een kwaliteitsimpuls: voor lerarenopleidingen waarmee we samenwerken, voor de studenten, maar zeker ook voor onze school, onze docenten en leerlingen. Al onze docenten zijn of worden opgeleid tot gecertificeerd begeleider van stagiair(e)s. Bovendien maken veel docenten deel uit van didactische netwerken met de docentenacademie, hogeschool en de universiteit, hetgeen een onderzoekende houding stimuleert. Docenten doen op individuele basis, als onderdeel van een DOT of leeratelier of in de vorm van collegiale consultatie onderzoek naar hun eigen lespraktijk. Voor de school zijn diversiteit, zorgzame begeleiding, betekenisvol leren en sociale vorming belangrijke speerpunten. De vijf speerpunten van het schoolplan zijn gelijke kansen, autonomie, betrouwbaarheid, doelgerichtheid en oog voor de wereld. We willen op alle niveaus de autonomie van de leerlingen vergroten door ze binnen een structuur keuzes te leren maken en in toenemende mate verantwoordelijk te leren zijn voor hun leerproces. We leiden op tot veerkrachtige en verantwoordelijke personen met oog voor de wereld om zich heen. Dit wordt ook uitgedragen door de slogan van de school: ‘Je wordt groot op ’t Eckart’.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
De school biedt passend onderwijs en gerichte begeleiding aan leerlingen die getalenteerd, hoogintelligent of (hoog)begaafd zijn. Het Eckartcollege wil getalenteerde leerlingen in een veilige en inspirerende omgeving uitdagend onderwijs bieden. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de individuele intellectuele en creatieve ontplooiing van de leerling. Naast de intellectuele uitdaging, biedt het Eckartcollege ook goede ondersteuning voor deze leerlingen middels een goed ondersteuningsplan en gespecialiseerde begeleiders.
De kernwaarden voor het onderwijs aan deze groep leerlingen zijn:
 vakoverstijgend werken, begeleiding en structuur geven, flexibiliteit, eigenaarschap bij de leerling, een eigen groep vormen.

Good Practice: masterclass
Sinds het schooljaar 2012-2013 is er, een aparte klas (masterclass) voor hoogbegaafden. Er zijn drie masterclassen, leerjaar 1 tot en met 3, waar meer- en hoogbegaafde leerlingen bij en met elkaar werken. In deze klassen is het programma en de lessentabel aangepast aan de behoeften van deze doelgroep. Er wordt sterk ingezet op ‘compacten en verrijken’, om zo in de lessentabel ruimte te maken voor extra uitdaging. Het aantal lesuren voor de cognitieve vakken wordt (enigszins) beperkt ten gunste van de creatievere (denk)vakken als levensbeschouwing / filosofie, maatschappijvakken, vormgeving & media en onderzoek & ontwerpen. Daarnaast zijn er themaweken voor de hoogbegaafde leerlingen. Binnen de masterclass wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, onder andere door de selectie en interne scholing van goede docenten met affiniteit met deze doelgroep.

Effecten van de masterclass

– De leerlingen lijken ervan te genieten dat ze met gelijkgestemden in een klas zitten.
– De uitdaging (inhoudelijke trigger) die de masterclass biedt, motiveert de leerlingen om iets extra’s te doen.

Good Practice: Draaideuren
Als begaafdheidsprofielschool werkt het Eckartcollege daarnaast met het zogenaamde ‘draaideurmodel’, waarbij leerlingen een aantal uur in de week kunnen ‘skippen’ om aan eigen projecten of andere vakken te kunnen werken, uiteraard onder begeleiding van een coach. In de onderbouw richt het draaideuren zich vooral op projecten van Bureau Talent, Hoogbegaafd-Uitgedaagd en andere projecten en modules die getalenteerde leerlingen kunnen volgen.

Sinds 2017 hebben de leerlingen van masterclass 2 en 3 voor een aantal vakken in plaats van alleen docent-gestuurde uren ook vijf leerling-gestuurde uren, de zogenaamde Eckarturen. In deze uren werken leerlingen in het speciaal ingerichte Eckartuurlokaal aan hun eigen draaideurproject, aan vakken waar ze meer hulp bij nodig hebben, of juist aan verdiepende en verrijkende projecten van bepaalde vakken. Er is daartoe een vakexpert aanwezig, die in samenspraak met de vakdocent een programma opstelt en aanbiedt. De keuzemogelijkheden worden aan het begin van een periode aan leerlingen bekend gemaakt. Samen met de mentor maken zij een keuze uit het aanbod.
In de bovenbouw is het programma afgestemd op wat de leerling zelf graag wil leren. Proficiency Cambridge Engels, het pre-university college van de TU/e, extra vakken, of een versneld examen zijn voorbeelden waarbij hoogbegaafde leerlingen zichzelf verder kunnen ontplooien. Zij doen hier extra kennis en vaardigheden op, als voorbereiding op hun verdere loopbaan.

Er bestaat tevens een regionale samenwerking tussen het Eckartcollege en het primair onderwijs. Begaafde leerlingen van het Eckartcollege geven lessen filosofie, geografie, natuurkunde en wiskunde aan begaafde leerlingen van basisscholen in de omgeving. Ook huisvest het Eckartcollege sinds schooljaar 2018-2019 de regionale Voorziening Hoogbegaafdheid (VHB). Deze voorziening wordt vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven en Kempenland gefinancierd. Doel van de VHB is om leerlingen die op hun eigen school vastlopen, dreigen uit te vallen of thuis zitten, middels tijdelijke en intensieve ondersteuning weer terug te bewegen richting hun school van herkomst of een andere passende vorm van onderwijs. Leerlingen die voor aanmelding in aanmerking komen vallen op door hun hoge intelligentie in combinatie met een nevenproblematiek. Het zijn allen leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag.

Kritische succesfactoren
– Een gedegen selectie van begaafde leerlingen voor de masterclass;
– Een goede scheidslijn tussen zorg en onderwijs;
– Door de grote hoeveelheid individuele trajecten, zelfs al in de onderbouw, is het lastig in een reguliere setting alle leerlingen adequaat te bedienen. Het Eckartcollege heeft daarom de organisatie aangepast met leerling-gestuurde uren (Eckarturen) om nog meer flexibiliteit mogelijk te maken.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement