Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Bataafs Lyceum

“JOUW TALENT KRIJGT ALLE KANS”

Contactgegevens
Adres: Sloetsweg 155 7556 HM Hengelo / www.bataafslyceum.nl

Over de school
Bataafs Lyceum is een kleinschalige school voor havo en vwo die streeft naar kwalitatief hoogstaand en uitdagend onderwijs voor elke leerling. Wij koppelen een goede schoolorganisatie en een betrokken en ambitieus docententeam aan een rijke leeromgeving met volop mogelijkheden tot ontplooiing voor leerlingen van elk niveau. We zien dat het positieve leerklimaat zich uit in structureel goede (examen)resultaten. Speerpunten zijn de Masterclass, het Up2vwo-traject, Havisten Competent en het gymnasium. Er is een open en veilige sfeer waarin leerlingen serieus worden genomen en actief bij de schoolontwikkeling worden betrokken.

Rijke leeromgeving
Naast het reguliere lesaanbod zijn er volop mogelijkheden voor leerlingen om zich verder te ontwikkelen; de rijke leeromgeving. We bieden in de onderbouw een plusprogramma met verschillende modules aan; BL-Xtra.

Sinds vorig jaar hebben we ook het BL-Business-traject binnen school; leerlingen kunnen stage lopen bij bedrijven en instellingen en/of individueel of in groepjes praktijkgerelateerde opdrachten uitwerken.

Onze leerlingen kunnen taalcertificaten behalen zoals Cambridge, DELF en Goethe. Daarnaast kunnen leerlingen verschillende vaardigheden ontwikkelen door actief te zijn binnen de verschillende Bataafse commissies en ook door deelname aan wedstrijden en Olympiades en verschillende modules in de bovenbouw. We hebben als Pre-U-school een actieve samenwerking met de Universiteit Twente. Hierdoor kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende masterclasses, workshops en ook het Honoursprogramma.

Daarnaast bieden we veel excursies, schoolreizen en andere internationaliseringsactiviteiten aan. Al deze activiteiten zijn niet verplicht, maar bieden alle ruimte voor een brede vorming.

Masterclass groep 8. Dit is een plusprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 8 van het openbaar basisonderwijs. Hier werken we samen met Primato. Een ochtend per week komen deze leerlingen op het Bataafs Lyceum. Zij volgen een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Masterclass Bataafs Lyceum. We hebben een speciaal onderwijsconcept ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde vwo- leerlingen die een extra uitdaging kunnen en willen aangaan. Het lesprogramma richt zich op een gelijktijdige ontwikkeling van zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen met verschillende vormen van begaafdheid kunnen veel van elkaar leren en daarom zijn er voor deze doelgroep speciale klassen op atheneum- en gymnasiumniveau. De leerlingen worden ondersteund door een kernteam dat uit de mentoren en een coördinator bestaat.

In de Masterclass wordt gewerkt met het principe van compacten & verrijken. Dit houdt in dat de schoolvakken in minder tijd worden aangeboden. De acht tot tien lesuren (afhankelijk van het leerjaar) die hierdoor vrijkomen, worden besteed aan projectonderwijs. Binnen de projecten zijn speciale leer- en ontwikkelingslijnen opgezet, zodat de leerlingen zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen maken en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Er is veel ruimte voor creativiteit, nieuwsgierigheid en eigen inbreng. Samenwerking is belangrijk binnen de projecten; we maken daarbij o.a. gebruik van de scrummethodiek, die ook in het bedrijfsleven veel gebruikt wordt. Hierdoor leren leerlingen efficiënt samenwerken.

Daarnaast biedt de Masterclass drie unieke vakken aan: filosofie, kunstzinnige vorming (beeldende vorming en muziek) en Binas (een verdiepende vorm van biologie). Daarnaast proberen we waar mogelijk verbinding te leggen en samenwerking te zoeken met bedrijven, instellingen en gemeenten. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van een gastdocent en nemen de leerlingen deel aan verschillende challenges.Om in de Masterclass geplaatst te kunnen worden, is een positief vwo-advies van de basisschool een voorwaarde.

Daarnaast is er een specifieke intakeprocedure; na aanmelding worden leerlingen uitgenodigd voor een activiteitenmiddag, waarin getoetst wordt of de leerlingen voldoen aan een aantal noodzakelijke criteria zoals motivatie, interesse en zelfstandigheid. Hierna volgt een gesprek met leerling en ouders.

Onderwijsvisie
In schooljaar (2018-2019) is het Bataafs Lyceum aspirant-lid geworden van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Het Bataafs Lyceum gaat zich verder toe leggen op het verbreden en op peil houden van kennis omtrent meer- en hoofdbegaafdheid en het verder ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en specifieke begeleiding voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Het Bataafs Lyceum wil een school zijn waar elke leerling wordt gezien en gekend en waar leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Vanuit deze visie geeft het Bataafs ruimte aan meer- en hoogbegaafde leerlingen door de Masterclass. Er geldt een speciale intakeprocedure. Ongeveer de helft van de leerlingen heeft al in het basisonderwijs een specifieke plusklas bezocht.

Kritische succesfactoren
Het is erg belangrijk om de kennis en expertise over meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te borgen en de (nieuwe) docenten en mentoren daarin mee te blijven nemen. We vinden het ook van belang om de ouders te betrekken bij het onderwijsproces. We hebben daarvoor een ouderklankbordgroep in het leven geroepen.

Good Practice(s)
Het speciale onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw; de Masterclass.

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring