Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Bataafs Lyceum

“JOUW TALENT KRIJGT ALLE KANS”

Contactgegevens
Adres: Sloetsweg 155 7556 HM Hengelo / www.bataafslyceum.nl

Over de school
Het Bataafs Lyceum is een kleinschalige school voor havo en vwo die streeft naar kwalitatief hoogstaand en uitdagend onderwijs voor elke leerling. Wij koppelen een goede schoolorganisatie en een betrokken en ambitieus docententeam aan een rijke leeromgeving met volop mogelijkheden tot ontplooiing voor leerlingen van elk niveau. We zien dat het positieve leerklimaat zich uit in structureel goede (examen)resultaten. Speerpunten zijn de Masterclass, het Up2vwo-traject, Havisten Competent, havo-P en het gymnasium. Er is een open en veilige sfeer waarin leerlingen serieus worden genomen en actief bij de schoolontwikkeling worden betrokken.

Rijke leeromgeving: BL-extra
Naast het reguliere lesaanbod zijn er volop mogelijkheden voor leerlingen om zich verder te ontwikkelen; de rijke leeromgeving. We bieden een verrijkingsprogramma aan met verschillende modules; BL-Xtra.

Sinds 2021 hebben we ook het BL-Business-traject binnen school; leerlingen kunnen stage lopen bij bedrijven en instellingen en/of individueel of in groepjes praktijkgerelateerde opdrachten uitwerken.
Onze leerlingen kunnen taalcertificaten behalen zoals Cambridge, DELF en Goethe. Daarnaast kunnen leerlingen verschillende vaardigheden ontwikkelen door actief te zijn binnen de verschillende Bataafse commissies en ook deelnemen aan wedstrijden en Olympiades en verschillende modules in de bovenbouw.

We hebben als Pre-U-school een actieve samenwerking met de Universiteit Twente. Hierdoor kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende masterclasses, workshops en ook kan een aantal leerlingen in de bovenbouw het Honoursprogramma volgen. Daarnaast bieden we veel excursies, schoolreizen en andere internationaliseringsactiviteiten aan. Al deze activiteiten zijn niet verplicht, maar bieden alle ruimte voor een brede vorming.

Meerbegaafden groep 8
Binnen de gemeente Hengelo zijn het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in schooljaar 2022-2023 een samenwerking aangegaan. De meerbegaafde leerlingen van groep 8 gaan een dag per week in een roulatiesysteem naar de VO-scholen. Hier krijgen zij een speciaal verrijkt programma aangeboden door een leerkracht van de basisschool en docenten van het VO. Op deze manier maken de leerlingen spelenderwijs kennis met het voortgezet onderwijs.

Masterclass Bataafs Lyceum
Met het team van de Masterclass hebben we een speciaal onderwijsconcept ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde vwo-leerlingen in de eerste drie leerjaren, die een extra uitdaging kunnen en willen aangaan. Het lesprogramma richt zich op een gelijktijdige ontwikkeling van zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen met verschillende vormen van begaafdheid
kunnen veel van elkaar leren en daarom zijn er voor deze doelgroep speciale atheneum- en gymnasiumklassen. De leerlingen worden ondersteund door een kernteam dat uit de mentoren en een afdelingscoördinator bestaat.

In de Masterclass wordt gewerkt met het principe van compacten & verrijken. Dit houdt in dat de schoolvakken in minder tijd worden aangeboden. De zes tot acht lesuren (afhankelijk van het leerjaar) die hierdoor vrijkomen, worden besteed aan projectonderwijs. Binnen de projecten zijn speciale leer- en ontwikkelingslijnen opgezet, zodat de leerlingen zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen maken en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Er is veel ruimte voor creativiteit, nieuwsgierigheid en eigen inbreng. Samenwerking is belangrijk binnen de projecten.

Daarnaast biedt de Masterclass drie unieke vakken aan: filosofie, kunstzinnige vorming (beeldende vorming en muziek) en Binas (een verdiepende vorm van biologie). Ook proberen we waar mogelijk verbinding te leggen en samenwerking te zoeken met bedrijven, instellingen en de gemeente. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van een gastdocent en nemen de leerlingen deel aan verschillende challenges.

Om in de Masterclass geplaatst te kunnen worden, is een vwo-advies van de basisschool een voorwaarde. Er is een specifieke intakeprocedure; na aanmelding worden leerlingen uitgenodigd voor een activiteitenmiddag, waarin getoetst wordt of de leerlingen voldoen aan een aantal noodzakelijke criteria zoals motivatie, interesse en zelfstandigheid. Hierna volgt een gesprek met leerling en ouders.

Onderwijsvisie en BPS
In schooljaar 2022-2023 is het Bataafs Lyceum volwaardig lid geworden van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Het Bataafs Lyceum gaat zich verder toeleggen op het verbreden en op peil houden van kennis omtrent meer- en hoofdbegaafdheid en het verder ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en specifieke begeleiding voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Het Bataafs Lyceum wil een school zijn, waar elke leerling wordt gezien en waar leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Vanuit deze visie geeft het Bataafs ruimte aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Kritische succesfactoren
Het is belangrijk om de kennis en expertise over meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te borgen en de (nieuwe) docenten en mentoren daarin mee te blijven nemen. We vinden het ook van belang om de ouders te betrekken bij het onderwijsproces. We hebben daarvoor een ouderklankbordgroep in het leven geroepen.

Good Practice(s)

 • Het speciale onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw; de Masterclass
 • Het verrijkingsprogramma BL-Xtra

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement