Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Jan Ligthartschool Rendierhof

 

“DE KRACHT VAN KWALITEIT”

Contactgegevens
Professor Verbernelaan 5, 5037 AD Tilburg / Website

Over de school
Het team van basisschool Jan Ligthart Rendierhof in Tilburg staat voor het verzorgen van onderwijs gebaseerd op de volgende pijlers: ‘kwaliteit, kindgericht en creatief’.

Wij doen er alles aan om de basisschoolperiode voor alle kinderen en hun ouders tot een fijne tijd te maken. Het schoolteam vindt het belangrijk dat kinderen goed kunnen omgaan met zichzelf en anderen.
Op het gebied van kwaliteit heeft onze school een goede naam. Kwalitatief goed onderwijs gaat op onze school gepaard met een eigentijdse inrichting van de onderwijsleersituatie en een veelzijdig leerstofaanbod met veel afwisseling in activiteiten. We bevorderen dat leerlingen tolerant zijn in gedrag en opvattingen. De onderwijskundige ontwikkeling van onze school speelt in op gestelde eisen binnen passend onderwijs. Dit alles is te danken aan allen die nu én in het verleden met enthousiasme en een positieve levensinstelling, de school hebben gemaakt tot wat die nu is. Hard werken en extra inzet horen daarbij en zijn mede bepalend voor de sfeer.

Kindgericht betekent leerlingen serieus nemen en voor ze open staan. Onze school houdt daarom rekening met de kansen van het kind. Door persoonlijke aandacht en een goed pedagogisch klimaat voelen de kinderen zich veilig en thuis. Kinderen die om welke reden dan ook extra steun en aandacht nodig hebben, kunnen op ons rekenen. Een fijne schooltijd voor iedereen houdt in dat de school uitgaat van verschillen tussen kinderen en rekening houdt met de individuele mogelijkheden die elk kind heeft.
Creatief is een belangrijk kernbegrip in onze school, omdat we een nadrukkelijk accent leggen bij de creatieve ontwikkeling in het streven naar een evenwichtige groei van het kind. De inzet van vakleerkrachten, het kunstenaarsproject en creatief omgaan met problemen zijn manieren om dat streven te onderstrepen.

Onderwijsvisie
Op de Jan Ligthart Rendierhof hebben we een uitgebreid beleidsplan geschreven over de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hierin komt onze visie en missie naar voren, maar er staat ook helder beschreven welk aanbod we hebben voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de mindset van leerlingen. We willen er voor zorgen dat de kinderen een groeimindset ontwikkelen waarbij ze leren van hun fouten en daardoor groeien en tot bloei komen. We maken daarbij gebruik van Fixie en Growie. Het ontwikkelen van een groeimindset hangt nauw samen met de uitdaging die een leerling durft aan te gaan. Daarom is het belangrijk dat ze voldoende uitdagende leerstof krijgen.

Leerlingen die we rekenen tot de begaafde leerlingen bieden we daarom naast de eventueel gecompacte leerstof, verrijkingsstof aan. Dit is een onderdeel van de groepsplannen die  gemaakt worden binnen de kaders van OGW/HGW. De inhoud van de verrijkingsstof wordt bepaald door de leerkracht, waar nodig in overleg met de specialist hoogbegaafdheid en/of IB-er. De verrijkingsstof bestaat uit verdiepingsstof die methodegebonden is en verbredingsstof als leerstof die normaal geen deel uitmaakt van het methodisch aanbod. Begaafde leerlingen zullen in de regel voldoende hebben aan verdiepingsstof, hetgeen binnen onze methodes voor taal, rekenen en WO voldoende aan bod kan komen. Bij meerbegaafde leerlingen zien we dat ze naast het verwerken van verdiepingsstof vaak voldoende tijd over hebben om ook verbredingsstof te verwerken. Extra uitdagend materiaal is op school aanwezig. We hebben per bouw een kast met uitdagend materiaal. Deze kasten noemen we de ‘Vindplaatsen”. Leerkrachten kunnen hier verbruiks- en gebruiksmateriaal vinden, maar ook allerlei smartgames.

Daarnaast zijn er leerlingen die behalve de verrijkingsstof in de klas ook de onderzoekersclub, de speurdersclub, Spaans en/of Vindingrijk op onze school volgen. Deze plusklassen vormen een doorgaande lijn (zie poster). Om in aanmerking te komen voor één van deze plusklassen worden hogere eisen gesteld aan leerlingen in vergelijking tot leerlingen aan wie alleen een verrijkt aanbod van leerstof wordt aangeboden in de klas. Bij leerlingen die de plusklassen bezoeken ligt de nadruk op het leren leren. De leerlingen werken aan hun eigen leerdoel, bijvoorbeeld het omgaan met tegenslagen, hulp vragen, het opkomen voor jezelf, samenwerken of het gedisciplineerd zelfstandig werken (DVL, Model van Talent Ontwikkeling). Vanaf groep 5 werken de leerlingen aan “Mijn plan”, waarin zij zelf in samenspraak met de leerkracht van de plusklas, hun eigen leerdoel bepalen. Elke week reflecteren de kinderen op hun eigen leerdoel en drie keer per jaar vinden er individuele gesprekken plaats om “Mijn plan” te evalueren en wordt er een nieuw plan geschreven. Deze plannen worden naast de producten verzameld in een portfolio. Dit portfolio gaat met het rapport mee naar huis en één keer per jaar vinden er ook oudergesprekken plaats. Uiteraard zorgen we ervoor dat de leerkracht evenals bij de overige kinderen, feedback geeft en zicht houdt op het werken met het verrijkte aanbod. Ten slotte vinden wij het ook van belang om op het rapport de verrijkingsstof te vermelden en te beoordelen. De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen berust bij de groepsleerkracht met indien nodig ondersteuning van een specialist hoogbegaafdheid.

Good Practice
Om (hoog)begaafde leerlingen vanaf de onderbouw te kunnen begeleiden hebben wij een doorgaande lijn ontwikkeld van 4 t/m 12/13 jaar voor onze plusklasvoorzieningen.

Kritische succesfactoren
We organiseren studiedagen voor het gehele team, scholingsbijeenkomsten worden door gevolgd door onze specialist hoogbegaafdheid. Er ontstaat op schoolniveau steeds meer kennis over onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen, hetgeen zijn vertaalslag krijgt in de groep en daarbuiten. Ieder jaar zijn er activiteiten gepland om ons onderwijs op dit terrein te optimaliseren. We houden presentaties en studiemomenten voor het team zodat alle leerkrachten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Belangrijk is een stevig draagvlak in het team en er dient structureel voldoende formatie beschikbaar te blijven om de ondersteuning aan (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven.

Bekijk ook de poster Doorlopende leerlijn meerbegaafdheid

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement