Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

PCBS De Arke

Naam school
PCBS De Arke

Adres
H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL Burgum / website

Onderwijsvisie
Het kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan  ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele  beperkingen.  Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans. Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Arke. In die  zin hechten wij in onze visie veel waarde aan de begrippen welbevinden, zelfstandigheid, samenwerken en prestatie (binnen de eigen mogelijkheden).

Visie op hoogbegaafdheid
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Uitgaande van deze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs ook aan willen sluiten op de specifieke vragen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om deze groep kinderen de goede aandacht en begeleiding te bieden vinden wij een aantal zaken belangrijk:
– De wijze van signalering en diagnose gebeurt zorgvuldig en transparant. Wij gebruiken daarvoor het DHH (Didactisch Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid).
– Het aanbod van de lesstof wordt op een planmatige doorzichtige wijze aangeboden;
– De attitude met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen;
– Op onze school zijn de IB’ers vakkundig op dit specifieke gebied en hebben we een coördinator voor (hoog)begaafdheid.
– Voor de leerlingen met een aangepaste leerlijn wordt een plan van aanpak geschreven; terugkerende scholing voor het hele team op dit gebied vinden wij een voorwaarde.

Uitgangspunt bij onze aanpak van (hoog)begaafde kinderen is, dat wij deze kinderen een uitdagend aanbod aanbieden binnen de eigen reguliere groep. Wij zien de groep als een afspiegeling van de maatschappij, waarbij begrip voor elkaars verschillen een normaal geaccepteerd gegeven behoort te zijn. Omdat van de doelgroep (hoog)begaafde kinderen bekend is dat ze beter excelleren als er ook samenwerking met andere kinderen uit deze doelgroep is, bieden wij regelmatig momenten van samenwerking in ons onderwijsaanbod aan. Reflectieve leergesprekken met een leerkracht horen daarbij.

Naast de aandacht voor verrijking heeft ook een verbredingsaanbod een plek in ons aanbod. U vindt hier meer informatie over achter de tabbladen Plusklas en Talint. Er is in school een speciaal lokaal ingericht, waar de (hoog)begaafde kinderen uit midden- en bovenbouw les krijgen.

Kritische succesfactoren
– een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
– een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
– zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
– bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement