Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Een nieuw lid stelt zich voor: Obs de Springplank

1. Kunt u kort een beschrijving geven van uw school en uw hb-aanpak?

Op De Springplank zijn we sinds het schooljaar 2019-2020 gestart met het aanbieden van voltijds hb-onderwijs. Deze afdeling is sinds dit moment de 3e locatie binnen ons bestuur Markant Onderwijs Breda. De andere twee locaties zijn gehuisvest in Montessori+ Breda en Prinsenbeek.

Op school bieden we onderwijs aan deze specifieke doelgroep kinderen. In groep ⅔ spreken we nog van een ontwikkelingsvoorsprong, maar in groep 4 t/m 7 hebben ze door een onderzoek allemaal laten zien dat ze passen binnen de gelijkgestemdenomgeving van een hb-leerling.

Het onderwijs geven we op de volgende wijze vorm:

De basisvakken (taal, rekenen, lezen, begrijpend lezen) bieden we compact aan. Dat wil zeggen dat we de reguliere lesstof indikken tot 25-50%. Afhankelijk van het vaardigheidsniveau van de leerling, wordt het per basisvak ingedeeld in een verkorte, verlengde of basisleerlijn. Deze leerlijn zegt iets over hoeveelheid instructie en inoefening die een leerling nodig heeft om een stap te zetten op cognitief vlak.

Doordat de lesstof wordt gecompact, komt er ruimte voor verrijkingswerk. Dat kan verdiepend of verbredend van aard zijn. Bij verdiepend werk wordt er dieper ingegaan op een basisvak, zo zijn er bijvoorbeeld Rekentijgers, Denken over Getallen voor rekenen en Slimme Taal en Leeskrakers voor taal. Verbredend werk richt zich op vakken die niet standaard in het basisschoolprogramma zitten. Vreemde talen, Ontdekkend leren, filosofie, programmeren zijn voorbeelden hiervan.

Daarnaast besteden we aandacht aan de brede persoonsontwikkeling van de leerlingen. We creëren een passend aanbod binnen zeven pijlers (zie afbeelding). De inhoud en het aanbod stemmen we af op de groep kinderen in de desbetreffende groep.

We merken dat er in de omgeving een grote vraag is naar passend onderwijs voor deze specifieke doelgroep. Dit zien we doordat er een grote vraag is van ouders die merken dat hun kind in een reguliere setting geen passend onderwijs krijgen. Dit heeft vaak als gevolg dat het kind gaat onderpresteren, niet wordt begrepen, geen motivatie meer heeft om te leren of überhaupt naar school te gaan. Binnen onze onderwijsvorm merken we dat de kinderen rust krijgen en geven ze zelf aan dat ze worden begrepen en mogen zijn wie ze zijn. Dit geldt ook voor de ouders.

Op dit moment hebben we 3 HB-groepen: groep 2/3, 4/5 en 5/6/7 en krijgen er 47 kinderen voltijds hb-onderwijs.

2. Waarom bent u lid geworden van de vereniging?

We zijn lid geworden van de vereniging omdat we merken dat de ontwikkeling van deze vorm van onderwijs nog te weinig voor het voetlicht komt. De noodzaak is duidelijk en het hele onderwijsveld moet meer kennis krijgen van deze doelgroep om een meer passende vorm van onderwijs te creëren. Door samen op te trekken kunnen we kennis delen en kunnen we een duurzame samenwerking creëren met het Regionale Samenwerkingsverband. Mogelijk kunnen we dit ook realiseren richting de politiek, zodat er een duurzame vorm van onderwijs beschikbaar komt waarmee we alle hb-kinderen een passende plek kunnen bieden.

3. Wat zouden andere leden van u kunnen leren als het gaat om hb en wat zou u van andere leden willen leren?

Kennis delen in de breedste zin van het woord is iets waar we veel van kunnen leren. Elke voltijds-hb setting is een mooie toevoeging aan het onderwijsaanbod mits er dezelfde taal wordt gesproken. Een plusklas kan voor de meerbegaafde leerling een passende oplossing zijn. De groep die binnen het hoogbegaafde segment valt, wordt vaak binnen dezelfde groep geplaatst, waardoor het passende aanbod ontbreekt. Gezamenlijk optrekken en met elkaar het verhaal uitdragen draagt bij aan de ontwikkeling van het aanbod voor de hb-leerling.

Leden kunnen bij ons zien hoe en welk aanbod we onze kinderen geven. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar neemt persoonsontwikkeling ook een belangrijke plaats in. Dit past ook heel goed in het verlengde van onze Jenaplan-visie.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.obsdespringplank.net

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement