Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Artikel Waarom een nieuwe gedragscode voor de vereniging?

Het doel van de Vereniging BPS (en haar leden) is goed onderwijs aan en goede begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen in het funderend onderwijs. De kern van wat de vereniging beoogt is beschreven in de gedragscode. Op de Verenigingsdag van afgelopen oktober stemden de leden unaniem in met een nieuwe code. Hans Hampsink is BPS-bestuurslid en voorzitter van de werkgroep die de nieuwe gedragscode heeft opgesteld.

Waarom was er een nieuwe code nodig?
“Onze vereniging is opgericht in 2007, tot 2014 konden alleen middelbare scholen lid worden. De gedragscode die destijds is opgesteld was dan ook meer gericht op het voortgezet onderwijs. Nu er al bijna 30 leden uit het primair onderwijs zijn, was het niet meer dan logisch dat we de code goed onder de loep hebben genomen. Voldoet deze nog, zowel voor het primair als voortgezet onderwijs? Daarnaast is de gedragscode de leidraad van de visitatie. In de afgelopen jaren hebben we andere accenten gelegd die passen bij deze tijd en bij de vereniging zoals deze nu is. Alleen was dat niet terug te vinden in de code. Je zou kunnen zeggen dat de vereniging organisch is gegroeid, alleen hadden we dat nog niet in de code vastgelegd.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“Als eerste hebben we een werkgroep gevormd, met mensen uit zowel primair als voortgezet onderwijs. We zijn bewust niet begonnen met een concept-versie op te stellen, we hebben stellingen over de gedragscode geformuleerd en deze tijdens de Verenigingsdag van maart 2019 aan de leden voorgelegd. Er kwam veel respons, op basis daarvan hebben we een nieuwe versie geschreven. Deze is tweemaal in het bestuur besproken en vervolgens in oktober aan de leden voorgelegd. Ik ben erg blij dat iedereen zichzelf en de vereniging er in kon herkennen. En het is ook mooi dat het zo snel is gelukt. In het voorjaar hebben we bij de leden hun input opgehaald, in het najaar konden we het resultaat presenteren.”

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
“Er ligt nu meer nadruk op draagvlak en borging binnen de school, een essentiële factor om hb-beleid te laten slagen. Ook hebben we ons de fundamentele vraag gesteld: voor wie zijn we? Voor hoogbegaafden, meerbegaafden of nog een andere groep? Uiteindelijk hebben we besloten dat we er voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen zijn. Zo staat het in onze statuten. Maar belangrijker nog: het is meteen helder – zowel intern als extern – waar we voor staan, wat we doen en wat ons doel is. Natuurlijk richten veel van onze leden zich ook op meerbegaafden, dat is wat ons als bestuur betreft geen probleem. Daarnaast hebben we de formulering vereenvoudigd zodat de dialoog bij de visitatie helder en zonder misverstanden kan worden gevoerd. In de praktijk blijkt het dat het goed werkt, voor zowel de gevisiteerde school als de visitatiecommissie, je kunt een critical friend zijn. En je kunt helder zijn in je advies door aan de code te refereren.”

En nu?
“De code is de basis van de visitatie, één van de belangrijkste onderdelen van de vereniging. Daarom gaan we nu ook kijken naar de visitatie-enquête; moet die worden aangepast? We hebben een nieuwe werkgroep, ook weer met mensen uit primair en voortgezet onderwijs. Samen gaan we naar die vraag kijken. Uiteraard houden we alle leden op de hoogte van de ontwikkelingen.”

————————————————

De nieuwe gedragscode

De Vereniging BPS heeft een ambitie ten aanzien van het onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen in het funderend (po en vo) onderwijs en hanteert met het oog hierop de volgende gedragscode voor haar leden:

1. De school heeft visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.
2. De school zorgt voor draagvlak en borging van het beleid.
3. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt waar nodig maatwerk.
4. De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
5. De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
6. De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.
7. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale) omgeving.
De school draagt bij aan de activiteiten van de Vereniging BPS.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement