Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

Maandag 18 september verzorgt het kenniscentrum i.ov. het ministerie van OCW een webinar waarin de regeling wordt toegelicht. Ben je bezig om voor jouw organisatie de subsidieaanvraag in te vullen en heb je vragen? Dan kun je die tijdens het webinar stellen. Er zijn twee rondes van het zelfde webinar.

POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

Wil jij in jouw taal- en leeslessen meer aandacht voor (cognitieve) talenten? Wil je jouw onderwijs meer evidence informed inrichten? Wil je je onderzoekend vermogen vergroten en werken aan de onderzoekscultuur in je school? Wil je deel uitmaken van een inspirerend netwerk van onderwijsprofessionals in het VO en PO? Dan is POINT dé plek voor jou of jouw school!

POINT is een mooie manier om met verschillende partijen in het onderwijs samen te werken rondom onderzoek. POINT is al jaren actief in de regio’s Tilburg, Eindhoven en Den Bosch en richt zich daar op hoogbegaafdheid. Nu is er de kans om POINT (schooljaar 2024-2025) met een nieuwe focus te starten, namelijk met de focus taal, lezen en (cognitieve)talenten! Dit is jouw kans om deel uit te maken van een groeiend netwerk van gepassioneerde onderwijsprofessionals! Leraren, lerarenopleiders en wetenschappers werken hierin samen!

Interesse? Meld je dan nu via deze link https://lnkd.in/e4WEwhXt voor onze online voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 27 september (15:30-17:00u). Tijdens deze sessie delen we graag meer informatie in het algemene deel van de sessie en beantwoorden we al jouw vragen.

18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

Wat werkt (niet) in de communicatie tussen leraren, ouders, en schoolleiders bij onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? In het webinar op 18 september 2023 om 16.00 worden de eerste resultaten met u gedeeld.

De IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’ focust op de impact van omgevings(f)actoren op onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Deze onderwijsinterventies zijn bedoeld om het passend onderwijs te bevorderen voor deze leerlingen.

 In de deelstudie wordt de samenwerking en communicatie tussen schoolleiders, leraren en ouders in kaart gebracht. Hiervoor zijn bij deze drie groepen (schoolleiders, leraren, ouders) vragenlijsten en interviews afgenomen. Tijdens de interviews is bijvoorbeeld gevraagd hoe zij het contact met de andere personen ervaren. Tijdens dit webinar zullen de eerste resultaten van deze interviews besproken worden.

Nieuwsgierig?!

Klik hier om deel te kunnen nemen aan het webinar op maandag 18 september 2023 van 16.00 tot 16.45 uur.

Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

Zijn begaafde basisschoolleerlingen in reguliere klassen minder gemotiveerd voor school dan hun klasgenoten? Er wordt vaak aangenomen dat dit zo is, maar eerdere onderzoeksresultaten laten juist zien dat begaafde leerlingen vaak meer intrinsieke motivatie hebben dan andere leerlingen. Een recente studie vanuit POINT had tot doel hier meer duidelijkheid over te geven.

Aan het onderzoek deden 79 begaafde leerlingen (met een IQ > 120) en hun klasgenoten mee. Zij zaten in groep 5 t/m 8 van de basisschool. In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar hun intrinsieke motivatie voor school, maar ook naar andere typen motivatie, waaronder extrinsieke motivatie en amotivatie (amotivatie houdt in dat leerlingen weinig gemotiveerd zijn voor hun schoolwerk).

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste begaafde leerlingen en hun klasgenoten een vrij hoge kwaliteit van motivatie hebben. Beide groepen leerlingen rapporteren gemiddeld relatief veel intrinsieke motivatie en relatief weinig extrinsieke motivatie en amotivatie. Bij de eerste meting van het onderzoek was de motivatie van begaafde leerlingen nog wat gunstiger dan van hun klasgenoten, maar een jaar later was dit voordeel verdwenen. Richting het einde van de basisschool namen bij begaafde leerlingen de extrinsieke motivatie en amotivatie toe, terwijl dit niet zo was bij hun klasgenoten. Begaafde leerlingen lopen dus het risico om aan het einde van de basisschool minder gemotiveerd te raken. Het bieden van meer uitdaging en voldoende ondersteuning binnen de reguliere klas en het aansluiten bij de interesses zijn manieren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van motivationele problemen bij begaafde basisschoolleerlingen.

Lees hier het onderzoek…

Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom stmuleert de overheid samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) met subsidie om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, en een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet naar school te gaan.

De nieuwe regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 biedt samenwerkingsverbanden 2 mogelijkheden:

 • Subsidie voor de regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025
 • Eenmalige subsidie in 2023 voor scholen die beschikken over een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening

Voor beide mogelijkheden kun je subsidie aanvragen van 4 juli tot en met 30 september 2023.

Lees alles over de regeling op de website van de overheid…

Publicatie Kenniscentrum hb over onderpresteren

Ongeveer iedere maand behandelt het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het vierde thema: onderpresteren. Wat is dat precies, hoe kun je het herkennen, hoe kun je het voorkómen of verhelpen, waar moet je mee rekening houden en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

Vanuit het perspectief van de wetenschap, het perspectief van beleid en het perspectief van de praktijk wordt in deze brochure naar het thema gekeken.

Lees hier de publicatie…

Column #11 Marko Otten: Het Mooie Risico Van Inspiratie

Tassen aan de vlaggenstok! Het is weer zover. Zonder corona-vrijstellingen of dito verzachtende omstandigheden klinkt door de straten het slotakkoord voor blije leerlingen van de examentijd 2023. Je kunt vaststellen dat de geslaagden hun kwalificatie mooi hebben afgerond; of dat ook geldt voor hun socialisatie en personalisatie is nog maar de vraag. Gezien de druistige ontgroeningsrituelen die het land iedere herfst doen opschrikken, is dat bij een stevige minderheid zeker de vraag.

De bekende drieslag van professor Gert Biesta luidt inderdaad ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’. Er is veel voor te zeggen om de educatieve energie beter over deze drie ontwikkelingslijnen te spreiden dan we meestal doen. Met name in het VO is de aandacht vooral op kwalificerende factoren gericht: cijfers, rapporten, toetsen en presentaties. In het PO dreigt de balans ook door te slaan vanwege de hernieuwde ministeriële nadruk op de basisvaardigheden taal en rekenen.

Binnen de scholen van onze vereniging nodigt de BPS-gedragscode uit om maatwerk te maken van het cognitieve en kwalificerende traject maar ook van de persoonsontwikkeling en socialisatie van onze hb-leerlingen. We vinden het met name terug onder de codenummers 3 (de school ziet de hb-leerling en biedt maatwerk aan), 4 (de school onderhoudt de dialoog met leerlingen en hun ouders) en 5 (de school zorgt voor flexibiliteit).

De socialisatie proberen veel BP-scholen te bevorderen door enerzijds ‘gewoon’ te blijven mengen met leeftijds- en klasgenoten en anderzijds speciale ruimte te creëren voor peer group-contacten. In het VO bijvoorbeeld middels de bekende HB-Cafés. Toch blijft socialisatie zeker bij dubbel bijzondere leerlingen wel een uitdaging die in extremo de vorm kan aannemen van thuiszitten en leren op afstand.

Personalisatie, persoonsvorming, individuele vorming of hoe je het maar noemt, kan met name op grotere scholen in het gedrang komen. Toch is het idee van maatwerk ten nauwste met dit begrip verbonden. Met wat ruimere cognitieve en organisatorische kaders alleen vul je geen maatwerk in. Daar horen ook begrip, motivatie en inspiratie bij. En als docenten zelf gemotiveerd en geïnspireerd zijn, vormt dat het beste fundament voor dit mooie werk. Inspirerend maatwerk motiveert niet alleen, maar draagt ook bij aan de vorming en ontwikkeling van het kind. Het lijkt mij de moeite waard om eens met elkaar na te denken hoe wij de hb-leerlingen kunnen inspireren. Dan komt vanzelf de vraag op wat ons inspireert en wat ons nog meer kan inspireren. Als docent, als schoolteam, als vereniging.

Gert Biesta zelf extrapoleerde onlangs op een congres van VERUS, de vereniging voor bijzonder onderwijs, zijn verhalen over de drieslag en over ‘the beautiful risk of education’ naar het thema ‘inspiratie’. Ons streven moet zijn om de eigen inspiratiebronnen te koesteren en te verfrissen, en vervolgens je leerlingen op hun beurt ook weer inspiratie mee te geven. Ook de school moet in zijn ogen haar inspiratiebronnen blijven verzorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de visie in te ruilen voor wat zij ten diepste ziet als haar opdracht; een opdracht die het schoolteam het beste jaarlijks opnieuw kan formuleren.

Talent: Autisme bij hoogbegaafde kinderen herkennen en begeleiden

Intelligente kinderen met autisme vertonen op het eerste gezicht soms hetzelfde gedrag als kinderen die ‘alleen maar’ hoogbegaafd zijn. Maar het autisme zit er wel degelijk; om dat te signaleren moet je kijken naar hoe ze denken. Dat is vaak heel anders dan wat je van hoogbegaafde kinderen gewend bent. De ondersteuning en de aanpak die ze nodig hebben is daarom ook anders.

Lees hier het artikel van Talent

Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond (hoog)begaafdheid worden gebundeld, steeds vanuit drie perspectieven: wetenschap, beleid en praktijk.

Zo ongeveer iedere maand behandelen we een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het derde thema: signaleren.

Hoe je kinderen onderwijs kunt bieden dat past bij hun behoeften begint bij vaststellen wat ze nodig hebben. Kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid hebben specifieke behoeften. Hoe bepaal je wat deze zijn en waar let je op bij het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften van (potentieel) hoogbegaafde leerlingen?

Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt NTCN het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond (hoog)begaafdheid wordt gebundeld. Bij elk thema wordt in een thematafel, webinar of podcast de diepgang gezocht.

Onder begeleiding van Natasja van den Berg (Tertium) gaan Lianne Hoogeveen (bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent, Radboud Universiteit), Hester op de Haar (schoolleider PO, HB-specialist), Jo Verlinden (Netwerkcoördinator meer- en hoogbegaafdheid) en Leonieke Boogaard (projectleider De vele gezichten van hoogbegaafdheid, ECHA-specialist) met elkaar in gesprek over het thema Versnellen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement