Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Montessorischool ’t Ronde

“HELP MIJ HET ZELF TE DOEN”
Ik doe er toe!
Ik kan kiezen!
Ik zoek oplossingen!
Ik weet wat ik wil!
Ik blijf nieuwsgierig!
Ik bewijs dat ik het kan!
Ik weet waar ik goed in ben!

Rode draad: Talent x Inzet x Strategie = Resultaat
Oftewel: met talent alleen kom je niet tot een optimaal resultaat. Talent komt pas echt tot bloei in combinatie met een goede inzet van de leerling en adequate leerstrategieën.

Contactgegevens
Adres: Uilenhoeve 39 3831 TX Leusden / website

Over de school
’t Ronde is een montessorischool met drie onderbouw-, drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen en in totaal ongeveer 230 leerlingen.
Het Montessorionderwijs heeft als uitgangspunt, dat het kind zelf actief is bij het leren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind individueel en bekijkt of het tempo en de werkkeuze in overeenstemming zijn met de capaciteiten van het kind. Door de grote mate van individuele begeleiding biedt ’t Ronde ieder kind goede mogelijkheden tot optimale ontplooiing.
De pedagogische aandacht in onze school gaat niet alléén uit naar bepaalde talenten of kennisgebieden, maar is gericht op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. Daarbij spelen de vrije wil, vrijheid van keuze en zelfstandigheid een belangrijke rol. Deze vrijheid is een vrijheid in gebondenheid. Er zijn regels en afspraken en kinderen leren rekening houden met, en verantwoordelijkheid dragen voor anderen en voor de omgeving. Door actief tegemoet te komen aan de eigen dynamiek van een kind, ontstaat een evenwichtige situatie, die het leren vergemakkelijkt. Dat leren vatten we niet alleen op als een intellectuele bezigheid, maar ook als een sociale activiteit.
Op ’t Ronde is het kind zelf actief bij zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Onder het motto “Help mij het zelf te doen” worden kinderen voorbereid op een dynamische toekomst, waarbij creativiteit, zelfstandigheid en normen en waarden een beslissende rol spelen.

Onderwijsvisie
Wij vinden het belangrijk om vroegtijdig de tekenen van meer- of hoogbegaafdheid te kennen en te herkennen, met als doel het adequaat inspelen op de specifieke behoeften van deze leerlingen. De rol van de ouders is hierbij onontbeerlijk, omdat zij een schat aan informatie hebben over de voorschoolse periode.
Naast inhoudelijke doelen focussen wij op ‘t Ronde op  vaardigheidsdoelen. Wij streven ernaar dat alle leerlingen de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Zij doorlopen allen de leerstof in hun eigen tempo. Voor meer- en hoogbegaafden wordt de leerstof waar nodig gecompact. Daarnaast krijgen zij verbreding en verdieping aangeboden. Wij kiezen alleen voor het versneld doorlopen van de basisschool als bovenstaande niet toereikend is.
Wij vinden de focus op vaardigheidsdoelen essentieel omdat leerlingen deze nodig hebben bij het leren leren. Onder vaardigheidsdoelen verstaan wij onder andere leren samenwerken, leren doorzetten, leren plannen en organiseren en het ontwikkelen van de zelfstandigheid.
Het ontwikkelen van een goede mindset is daarbij in onze ogen een must. Hoogbegaafden hebben niet zelden last van een ‘vaste’ mindset: zij hebben het gevoel dat zij dom zijn als zij zich in moeten spannen voor iets, of wanneer zij fouten maken. Wij leren de leerlingen juist dat fouten maken heel belangrijk is in een leerproces: van je fouten leer je immers het meest! Zo kunnen zij een mindset ontwikkelen die gericht is op groei. Eigen verantwoordelijkheid speelt ook hier weer een belangrijke rol: ‘Wat kun jij doen om het beter te maken?’ is de vraag die daarbij steeds centraal staat.

Good Practice 1
In de bovenbouw werken wij met leerarrangementen. Meer- en hoogbegaafde leerlingen werken gedurende een jaar samen aan diverse projecten. Dit resulteert in een grote, volledig door hen zelf georganiseerde  presentatie die zij op een avond aan het eind van het schooljaar geven voor hun familie en andere voor hen belangrijke mensen. Het leerarrangement komt tegemoet aan de behoefte van hoogbegaafde leerlingen om samen te werken met ‘peers’ en om bij diverse, vooral pittige onderwerpen eens goed de diepte in te duiken. Tijdens het werken aan het leerarrangement worden de leerlingen  gecoacht door een leerkracht. De coaching bestaat voor het grootste deel uit reflecteren op de samenwerking, het volgen van de planning, het begeleiden in het zoeken naar een oplossing wanneer problemen zijn ontstaan, etc.

Good practice 2
De intellectuele wandeling. Meer- en hoogbegaafde leerlingen die veel interesse hebben in of kennis hebben van een bepaald vakgebied draaien bijvoorbeeld één of twee keer per week een uur mee in een hoger leerjaar. Zo proberen wij tegemoet te komen aan de intellectuele honger van deze leerlingen.

Kritische succesfactoren
– Moeilijk moet! Zo doen hoogbegaafde leerlingen ervaringen op als: moeite moeten doen om iets onder de knie te krijgen, het leren van je fouten, leren begint met proberen, het opdoen van succeservaringen bij een goede inzet en doorzettingsvermogen.
– ‘Matchen en stretchen’: Wanneer hoogbegaafde leerlingen gedemotiveerd geraakt zijn is het belangrijk om op zoek te gaan naar onderwerpen waarin zij interesse hebben. Van daaruit moet geprobeerd worden het leerproces weer op gang te brengen. Daarbij is essentieel om eisen te stellen, hoe minimaal ook. In kleine stappen kunnen de eisen opgevoerd worden, zodat de frustratietolerantie groter kan worden.
– Focus op het ontwikkelen van een groeimindset. Fouten maken hoort erbij, van je fouten leer je het meest! Geef vooral feedback op de inspanning die de leerling doet in plaats van op het eindresultaat. Feedback op de inspanning werkt een groeimindset in de hand.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement