Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

College De Heemlanden

‘SUCCES GAAT NIET OVER HET RESULTAAT, HET GAAT OVER WAT JE LEERT OP DE WEG ER NAARTOE’

Contactgegevens
Adres: De Slinger 48, 3995 DE Houten / website

Over de school
College de Heemlanden is een school in Houten die havo, atheneum en atheneum-plus onderwijs biedt. Iedere dag weten ruim 1500 leerlingen onze school te vinden. In ons onderwijs staan de kernwaarden ambitie en betrokkenheid centraal. Ouders en verzorgers zien we als partners. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren.

We hebben heel bewust een breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs, zodat je bij ons veel keuzemogelijkheden hebt. Hierdoor gaat een brede ontplooiing hand in hand met de mogelijkheid om jouw talenten te ontwikkelen. Zowel op de havo als op het atheneum besteden we aandacht aan Arts, Science, Business en Sports.

Daarnaast kun je ook lezen over de activiteiten waaraan je kunt deelnemen als je op onze school zit. Wij noemen dit Heemlanden-specials. Het zijn deze activiteiten en momenten uit je middelbare schooltijd die je niet snel vergeet. Die draag je de rest van je leven met je mee.

Kwaliteiten van goed onderwijs bij De Heemlanden
College de Heemlanden wil kwalitatief goed onderwijs bieden. Onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvolle toekomst van haar leerlingen en de wereld. De drie specifieke kwaliteiten van goed onderwijs -vertrouwen, mogelijkheid en betrokkenheid- werken we uit in onze pedagogische visie.

Onze pedagogische opdracht
De wereld waarin onze leerlingen opgroeien is dynamisch en altijd in beweging. De technologische vooruitgang biedt kansen en uitdagingen op korte en lange termijn waar onze leerlingen en wijzelf rol kunnen en moeten vervullen. Het is makkelijker contacten te leggen, ook over langere afstanden, waardoor we steeds sneller en beter op de hoogte zijn van oplossingen en vraagstukken. Onze leerlingen zijn betrokken op mondiaal en lokaal niveau, met zaken die de mensheid maar ook het individu raken. Het is aan ons om de leerlingen te begeleiden en bewust te maken in hun zoektocht naar hun plek, met behulp van enthousiasme, betrokkenheid en hoop. Op een school die barst van de bewust en onbewust leergierige mensen! We sturen op drie kwaliteiten van goed onderwijs om deze opdracht te vervullen: vertrouwen, mogelijkheid en betrokkenheid.

Visie op onderwijs aan begaafde leerlingen
‘Succes gaat niet over het resultaat, het gaat over wat je leert op de weg er naartoe.’
In alle jaren dat wij atheneum-plus aanbieden op College de Heemlanden hebben we veel ervaring opgedaan met het onderwijs aan en het begeleiden van begaafde leerlingen. Het onderwijs en de begeleiding van deze leerlingen richt zich vooral op het bieden van een hoogwaardig en uitdagend curriculum, het didactisch handelen van de docent en het stimuleren van de motivatie, ambitie en zelfkennis (het pedagogisch handelen). Samenvattend zijn er een aantal aspecten te noemen die de bouwstenen vormen voor het onderwijs dat wij aanbieden:

1. Stimulerende leeromgeving (met gelijkgestemden).
2. Onderzoekende houding stimuleren (oplossingsgericht werken en nieuwsgierig zijn).
3. Autonomie (op eigen niveau en tempo mogen werken, eigen keuzes mogen maken).
4. Stof in zijn geheel en niet in delen aanbieden.
5. Intensieve begeleiding is essentieel voor de groei van de groep en het individu.
6. Sociaal-emotionele vaardigheden.

We willen de leerling op atheneum-plus uitdagen om zichzelf écht te leren kennen, zijn kwaliteiten te kunnen inzetten en om te leren omgaan met de moeilijkheden die het begaafd zijn met zich meebrengt. Daarvoor is het essentieel dat de leerling te maken krijgt met het zelfverantwoordelijk zijn, keuzes maken, doorzetten en grenzen verleggen. De autonomie die hiervoor belangrijk is voor leerlingen betekent niet dat wij leerlingen aan hun lot over laten en zij zelf maar tegen de lamp aan moeten lopen. De coaching en begeleiding die wij leerlingen hierbij geven is essentieel. Soms is het nodig de leerlingen iets ruimte te geven om fouten te maken, maar nooit zal een leerling helemaal zelf zijn weg moeten zoeken als hij daar nog niet toe in staat is.

Begaafde leerlingen die jong laten zien een ontwikkelingsvoorsprong te hebben krijgen vaak veel feedback op hun product en niet op het proces bij het leren, zowel op school als in de privé omgeving. Hierdoor ontwikkelen zij vaak een sterke fixed mindset en een onderontwikkelde growth mindset. Die laatste is juist heel belangrijk om op school open te staan in het leerproces. Om die reden vinden we dat succes niet gaat over het resultaat, maar over wat je leert op de weg er naartoe.

Gekozen onderwijsvorm
Bij het vormgeven van het onderwijs voor dit type leerling is gekeken naar onderwijsvormen die al bestaan. De conclusie van dit verkennende onderzoek naar verschillende onderwijsvormen toont aan dat er nog weinig tot geen scholen zijn die een onderwijsvorm aanbieden die aansluit bij onze visie. De meeste scholen met vernieuwend onderwijs doen dit in de onderbouw, niet in de bovenbouw. Er zijn onderwijsvormen waar sprake is van keuzemogelijkheden, maar hierbij wordt de leerling in grote mate losgelaten (bijvoorbeeld Agora onderwijs). Dit is niet iets dat aansluit bij onze visie. Overlap wordt gezien met Montessorionderwijs en 10-14 onderwijs. Echter, bij onze onderwijsvorm is leren met gelijkgestemden juist een belangrijk aspect, voor het ontstaan van een veilig leerklimaat.

We kiezen er dus bewust voor om onze atheneum-plus leerlingen de mogelijkheid te geven een eigen onderwijsvorm, los van het reguliere bovenbouwsysteem, te volgen. De gekozen onderwijsvorm sluit beter aan bij het type leerling en de manier waarop deze leert en begeleiding nodig heeft. Voor iedere A+ leerling bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om in het reguliere bovenbouwsysteem in te stromen.

Leerlingen in de vernieuwde A+ bovenbouw zullen geen standaard rooster meer hebben, waarin vaststaat welk vak zij op welk moment moeten volgen en waar zij verplicht aanwezig moeten zijn. Zij hebben de beschikking over een vaste ruimte, waarin meerdere soorten werkplekken gerealiseerd worden (ruimte om individueel te werken, maar ook in groepsverband). Leerlingen hebben een rooster dat gebaseerd is op een cyclus van twee weken en worden intensief begeleid door een coach (proces van leren en kiezen) en een vakdocent (vakinhoud en vakspecifiek leren).

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor atheneum 4 blijft leidend voor de inhoud die wordt aangeboden op A+. Het PTA voor A+ wordt wel apart opgenomen, zodat er ruimte komt voor het eventueel loslaten van de periodisering, maar is inhoudelijk niet anders. De leerling heeft echter wel de mogelijkheid om de stof te compacten en verdieping of verbreding op te zoeken. Op deze manier bieden we zowel de leerling als onze medewerkers structuur. Leerlingen maken in leerjaar B een profielkeuze en zullen in leerjaar C het reguliere atheneum 4 boekenpakket ontvangen.
Hieronder worden de verschillende aspecten toegelicht.

Begeleiding
Coach – Gedurende de schooldag is er een coach aanwezig die de leerlingen ondersteunt en begeleidt. Er worden meerdere coaches aangesteld, om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige spreiding ontstaat van het aantal te begeleiden leerlingen per coach. De coach vervult in feite dus twee functies: Begeleiding van de groep als geheel, verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. (rol van studievaardigheden begeleider, coachlessen, klassenmanagement). En begeleiding van een groepje individuele leerlingen, verantwoordelijk voor de monitoring van zijn leerlingen en voert wekelijks een begeleidingsgesprek om de tweewekelijkse cyclus te waarborgen (rol van sociaal-emotionele en metacognitieve begeleider). Na iedere schooldag vindt er een overdracht plaats tussen de aangestelde coaches, zodat de functie van de coach als begeleider van de groep als geheel op een prettige manier kan worden uitgevoerd.

Vakdocent – De vakdocent volgt het PTA van atheneum 4 regulier, dat apart is opgenomen en zo de ruimte kan bieden de periodisering voor A+ los te laten. In het examenreglement kan eventueel worden opgenomen dat een leerling in de A+ bovenbouw het PTA versneld kan doorlopen. Leerlingen zien hun vakdocent op vaste basis eenmaal per twee weken. Hierop is de tweewekelijkse (begeleidings-)cyclus gebaseerd. Leerlingen werken aan hun eigen doelen per vak. Als zij hierbij een expert nodig hebben dan kunnen zij gebruik maken van de vakkennis van onze docenten, maar kunnen zij ook in de omgeving (professionals, ouders, bedrijven en hogescholen, universiteiten, internet) op zoek gaan naar een expert. Het vraagt dus om goede vakinhoudelijke tips en verwerkingsopdrachten, waarmee leerlingen kunnen zorgen dat zij ‘bij blijven’, zodoende blijft het hoorcollege inhoudelijk interessant. De vakdocent kan ook de keuze maken om de leerstof digitaal uit te (laten) leggen en binnen zijn eigen contactmoment te zorgen voor verwerking en formatieve toetsing.

Maatwerk
De mogelijkheid om te maatwerk te bieden is een belangrijk aspect om te kiezen voor een andere onderwijsvorm voor deze groep leerlingen. Maatwerk bieden komt binnen de bovenbouw A+ tot stand op twee manieren.
Niveau – Leerlingen volgen het PTA. Er zijn altijd leerlingen die meer de breedte/diepte in willen of willen verrijken, waardoor er met deze onderwijsvorm tegemoet gekomen wordt aan maatwerk op niveau. Het voordeel van deze onderwijsvorm is dat de verbreding/verdieping onder begeleiding plaatsvindt.
Tempo – Leerlingen kunnen voor een deel hun eigen tempo bepalen. Buiten de vaste contactmomenten kan de leerling zelf inplannen hoeveel tijd er benodigd is voor de gekozen vakken. Voor het ene vak zal dit betekenen dat de leerling veel lestijd benut, het andere vak minder.

Ontwikkeling van de leerling
De leerling heeft gedurende de week intensief contact met de aanwezige coach. Dit zorgt ervoor dat vastlopen eerder wordt vastgesteld en de coach op het juiste moment kan bijsturen. De coach kijkt met de leerling naar de nog te ontwikkelen vaardigheden. De coach heeft daarin een stimulerende rol. 

Begeleiding
Naast onze orthopedagoog hebben we 2 begeleiders onderpresteren die de leerlingen 1 op 1 of in kleine groepjes kunnen begeleiden als hier behoefte aan is. We hebben in de onderbouw een intensiever mentoraat en in de laatste 4 jaar op school (de bovenbouw) is in het onderwijs de coaching (2 coaches per dag) ingebouwd.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement