Actueel

 • 29 november 2019

  Artikel Waarom een nieuwe gedragscode voor de vereniging?

  Lees meer…

 • 19 november 2019

  Nieuwe gedragscode BPS

  Lees meer…

 • 5 november 2019

  Subsidieregeling begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

Jan Ligthartschool Driecant

“ONDERWIJS IS VOELEN, DENKEN EN DOEN. DAT DOE JE MET JE HART, HOOFD EN HANDEN”

Contactgegevens
Dalemdreef 25, 5035 LZ Tilburg / website

Over de school
Jan Ligthartschool Driecant is een school voor bijzonder neutraal onderwijs, geïnspireerd op de ideeën van de pedagoog Jan Ligthart. Zijn motto was: “De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst”. Op onze school wordt iedere levensbeschouwing geaccepteerd en gewaardeerd, mits daarbij geen sprake is van discriminatie. Wij geloven in: Wederzijds vertrouwen; een veilig klimaat ; gelijkwaardigheid en aandacht voor elkaar; passie voor het vak; een balans tussen cognitie, emotie en creativiteit; actieve betrokkenheid van ouders. Ouders vervullen voor ons de rol van pedagogische partner en wij vervullen voor hen de rol van onderwijskundig partner, met als doel kinderen maximale kansen te bieden. We hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk het belang van het kind.

Op de teldatum van 01-10-2016 heeft de school 431 leerlingen. De school bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit 17 groepen. Het team bestaat uit 27 leerkrachten, een directeur; twee onderwijskundig teamleiders en een intern begeleider. We hebben daarnaast een administratieve medewerker en een conciërge.

Onderwijsvisie

Missie
“Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.”

Visie
Vanuit onze missie geven we invulling aan de begrippen Hart, Hoofd en Handen. Dit zijn voor ons de pijlers van ons onderwijs. Bij elke pijler hebben we waarden geformuleerd die wij het meest belangrijk vinden.

Hart
vertrouwen – veiligheid – respect – betrokkenheid – relatie – passie

Hoofd
verantwoordelijkheid  – “leren, leren” –  leren op niveau – eigenheid – zelfstandig denken

Handen
ouderparticipatie – samenwerken – creativiteit  – handelen

Good Practice
Om tegemoet te komen aan de veranderingen in het onderwijs, zoals de wet Passend Onderwijs, heeft onze school gekozen voor de 1-Zorgroute, die zich kenmerkt door een cyclische organisatie van de zorg, waarbij  het handelingsgericht werken ( HGW), centraal staat. Leerkrachten werken handelingsgericht en gaan planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.

JL Driecant probeert kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of (hoog)begaafdheid zo snel mogelijk te signaleren. Wij herkennen en erkennen de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftenbehoefte en we proberen deze leerlingen zodanig te begeleiden, dat ze meer eigenaar worden van hun leren en zo hun talenten kunnen ontplooien.  De begeleiding bestaat uit compacten en verrijken, waarbij zowel de eerste als tweede leerlijn aangeboden worden, maar ook andere aanpassingen zoals een eigen leerlijn zijn mogelijk. We hebben als school korte lijnen met de ouders en we stemmen af met de leerling.

Extra ondersteuning krijgt vorm binnen de groep en tijdens Werken op Maat, of via externe ondersteuning. Werken op Maat is op het rooster opgenomen. Elke ochtend van 08.30-09.00 uur is er ruimte voor begeleiding aan individuele leerlingen of kleine groepen leerlingen, maar ook voor bijv. kindgesprekken. De begeleiding, door de leerkracht en/of ouders, is voor alle leerlingen.

Naast de reguliere groepen heeft JL Driecant nog plusklassen voor leerlingen van groep 3 t/m8, de Leermeergroepen. De Leermeergroep is een pedagogische zorg- en leeromgeving voor gelijkgestemden (peers); (hoog)begaafde leerlingen die hier extra ondersteuning krijgen in hun leerproces.
Bij onze Leermeergroepen maken we gebruik van de Doelen en Vaardigheden lijst (DVL) van Jan van Nuland, die we koppelen aan executieve vaardigheden; de gedrag sturende vaardigheden en de denkvaardigheden. Leerlingen werken aan hun eigen doelen. Deze doelen zijn ook weer gekoppeld aan onze missie en visie van onze school.

Voor de jongere kinderen is gekozen voor een vaste opzet van de Leermeergroepen. We starten elke keer met filosoferen. Dit kan aan de hand van verhaaltjes maar er wordt ook gebruik gemaakt van het boek ‘De 7 eigenschappen van Happy Kids’ van Sean Covey en de mindset kaartjes. Daarna gaan we werken aan opdrachten en reflecteren we met de groeiboom. Met behulp van pictogrammen worden in deze groeiboom de doelen uit de DVL weergegeven.

De kinderen kunnen door het kleuren van ‘appeltjes’ zelf aangeven met welke doelen ze bezig zijn geweest en hoe ze dat gedaan hebben. Zijn ze bijvoorbeeld goed bezig geweest met samenwerken en overleggen, dan kunnen ze daar een aantal appeltjes voor inkleuren en ze geven. Aan het einde van ieder project wordt door de kinderen deze boom ingekleurd om zo terug te blikken op het project en te evalueren waar aan gewerkt is. Dit bespreken we vervolgens kort met de elkaar waarbij ingegaan wordt op waarom ze bij een bepaald doel veel, weinig of geen appeltjes hebben gekleurd. In het begin werd er vrij aarzelend gekleurd, vervolgens werden alle appeltjes gekleurd maar nu kiezen de kinderen steeds meer bewust om een aantal appeltjes te kleuren en dus niet zo maar de hele boom vol te maken.

Onze school werkt met een expertise groep Hoogbegaafdheid die dicht bij de werkvloer staat en de bouwen informeert, ontwikkelingen bijhoudt, kennis uitdraagt en die deelneemt aan netwerken zoals:  Plein 013, Steunpunt Hoogbegaafde leerlingen Tilburg, Talentagenda Tilburg ; PO en VO scholen e.m.

Daarnaast neemt onze school deel aan de onderzoekswerkplaats Point, een platform voor praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek.  Doel is om de kennis te vergroten door samenwerking en deling van informatie, kennis etc. tussen het primaire onderwijs en de universiteiten, hogeschool, Fontys en de Pabo. Speerpunt is de signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Kritische succesfactoren
Als het gaat om onderwijs aan hoogbegaafden:
– zorg voor draagvlak
– gezien en gehoord worden: de driehoek ouder-school-kind
– integrale aanpak en doorgaande lijn
– eigenaarschap

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement