Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Dalton Voorburg

“GROOT VERTROUWEN IN DE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE LEERLING”

Contactgegevens
Adres: Loolaan 125, 2271 TM Voorburg / Website

Over Dalton Voorburg
Scholengemeenschap Dalton Voorburg is een school voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. Sinds de oprichting in 1959 verzorgt deze school onderwijs volgens de principes van Dalton.

“In the old days the student went to school
to get what the school had to offer him; now
he goes to school to satisfy a definite need
for selfdevelopment.”
“The true business of school is not to chain
the pupil to preconceived ideas, but to set
him free to discover his own ideas…”
Helen Parkhurst – Education on the Daltonplan, 1922

Visie op onderwijs
In de Daltongedachte, geformuleerd door Helen Parkhurst, staat het kind centraal. Leren samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en verantwoordelijkheid kunnen dragen zijn de pijlers van het onderwijs. Dit is gebaseerd op een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Er is op deze school geen cultuur van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Als het goed is voor een leerling wordt er afgeweken van programma’s, studiewijzers, PTO’s (Programma van Toetsing en Overgang) en PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting). Wat goed is voor een leerling wordt duidelijk doordat er veel wordt gecommuniceerd tussen leerlingen, docenten, BP-begeleiders,
mentoren en afdelingsleiders. De afspraken die worden gemaakt, worden regelmatig geëvalueerd
en zijn niet vrijblijvend.

Good Practice: benadering begaafde leerling vanuit Daltonsysteem
– Begaafde leerlingen zitten niet in aparte (plus)klassen, maar maken deel uit van de reguliere klassen.
– Iedere leerling kan afwijken van het standaardprogramma, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Er worden hierover concrete afspraken gemaakt met de vakdocenten.
– Met elke getalenteerde leerling worden gesprekken gevoerd over zijn/haar manier van leren, behoeftes en wensen.
– Er is een breed aanbod van examenvakken dat aansluit bij talenten van leerlingen: filosofie, informatica, beeldende vakken 2/handenarbeid, tekenen, muziek, LO2 (vmbo) en BSM (havo en vwo).
– Een leerling kan vakken versnellen of verdiepen. Daarnaast kan een leerling masterclasses volgen, zowel op cultureel en filosofisch gebied als op exact gebied in de onderbouw. Een leerling kan ook voor andere vakken kiezen. In de bovenbouw kiezen leerlingen er regelmatig voor om in bepaalde vakken
versneld examen te doen en om meerdere vakken te volgen. Ook kunnen bovenbouwleerlingen op een hoog niveau niet-schoolse vakken volgen, bijvoorbeeld biomedische wetenschappen. De school spant zich ervoor in om zo goed mogelijk aan de behoeftes van de individuele leerling te voldoen. Wil een leerling bijvoorbeeld graag Sterrenkunde doen of Kunstgeschiedenis, dan wordt er samen naar mogelijkheden gezocht.
– Leerlingen hebben gelegenheid om contact te hebben met andere leerlingen die misschien ook anders denken en andere onderwijsbehoeftes hebben. Dit kan in de Daltonuren, maar daarnaast treffen
deze leerlingen elkaar in de pauzes in een speciaal daarvoor opengesteld lokaal. Hier ontmoeten leerlingen van klas 1 t/m 6 elkaar op een heel natuurlijke manier. De leerlingen regelen dit zelf.

Kritische succesfactoren

Wat betekent dit voor de docent?
– De docent wil zelf blijven leren.
– De docent staat open voor verschillen tussen leerlingen, vanuit een groot vertrouwen in de leerling.
– De docent stelt niet het boek/de methode centraal, maar de leerling.
– De docent durft de methode los te laten en staat ervoor open om een nieuwe benadering uit te proberen als dit beter bij de leerling past of als een specifieke leersituatie dit vereist.
– Basishouding van de docent is dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar past.
– De docent volgt de ontwikkeling van de leerling continu en kan goed communiceren.
– De docent is vaardig in klassenmanagement, zodat sommige leerlingen het vak op een ander niveau of op een andere manier kunnen uitvoeren.
– Docenten hebben veel overleg, vaak tussendoor, maar ook gestructureerd met leerlingen, de vaksectie, BP-begeleiders, ouders, mentoren en afdelingsleiders.
– De docent moet flexibel (durven) zijn.

Wat betekent dit voor de organisatie van de school?
– De school geeft ruimte voor verschillen, per leerling, per docent en per vaksectie. Voorwaarde is wel dat iedereen uitgaat van de Daltonprincipes en de BPS-aanpak van de school.
– De schoolleiding geeft ruimte voor nascholing en creëert samen met het team een cultuur van openheid, waarin iedereen kritisch kijkt naar de eigen activiteiten en de organisatie. Door deze cultuur
is er vanzelf ontwikkeling en groeit creativiteit: zo is de school altijd in beweging.
– Er is in de begroting een budget opgenomen voor de begeleiding van getalenteerde leerlingen.
– De beleidsgroep BPS heeft de taak beleid te ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen. In deze beleidsgroep, die uit vijf personen bestaat, zitten begeleiders (docenten) en de schoolleiding. De groep
werkt vrij zelfstandig en er wordt regelmatig teruggekoppeld in de schoolleidersvergaderingen.
– Er zijn drie BP-begeleiders die regelmatig gesprekken voeren met alle BP-leerlingen en de plannen terugkoppelen naar de mentor, de vakdocenten, ouders en afdelingsleiders. De verslagen van deze gesprekken zetten zij in Magister.
– Omgaan met begaafdheidsverschillen heeft een belangrijke plaats in de begeleiding/scholing van nieuwe docenten.
– In de PR van de school (brochures, open dagen, bezoekende scholen, enzovoort) wordt duidelijk dat begaafde leerlingen een belangrijke plaats hebben in de school.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement