Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Dalton Voorburg

“EEN SCHOOLBREDE AANPAK IN DE BEGELEIDING VAN GETALENTEERDE LEERLINGEN”

Contactgegevens
Adres: Loolaan 125, 2271 TM Voorburg / Website

Over Dalton Voorburg

“In the old days the student went to school
to get what the school had to offer him; now
he goes to school to satisfy a definite need
for selfdevelopment.”
“The true business of school is not to chain
the pupil to preconceived ideas, but to set
him free to discover his own ideas…”
Helen Parkhurst – Education on the Daltonplan, 1922

Dalton Voorburg is een school voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO-tl. Vanuit de Daltongedachte, geformuleerd door Helen Parkhurst, waarin het kind centraal staat, zijn leren samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en verantwoordelijkheid kunnen dragen de kernwaarden. Dit is gebaseerd op een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Er is geen cultuur van “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dit betekent dat er mag worden afgeweken van lesprogramma’s en studiewijzers als dit goed is voor een leerling. Wat goed is voor een leerling wordt afgesproken tussen leerling, ouders, docent, begaafdheidsbegeleiders, mentoren en afdelingsleiders. De afspraken die gemaakt worden, worden regelmatig geëvalueerd en zijn niet vrijblijvend.

Wat betekent dit voor de begaafde leerling​?
● Begaafde leerlingen zitten niet in aparte klassen.
● Indien de leerling er baat bij heeft kan er worden afgeweken van het standaard programma, zowel in de onderbouw
als in de bovenbouw. Er worden hierover concrete afspraken gemaakt met de vakdocenten.
● Er zijn met iedere getalenteerde leerling gesprekken over zijn/haar manier van leren, behoeftes en wensen.
● Er is een breed aanbod van examenvakken dat aansluit bij talenten van leerlingen: Filosofie, wiskunde D, Beeldende vakken 2/handenarbeid (VMBO), tekenen en muziek (HAVO/VWO), LO2 (VMBO) en BSM (HAVO en VWO).
● Een leerling kan vakken versneld of verdiepend aanpakken. Naast de vakken kan een leerling masterclasses volgen, zowel op cultureel, filosofisch gebied als op exact gebied in de onderbouw. Een leerling kan indien gewenst ook extra vakken kiezen. In de bovenbouw kiezen leerlingen vaker om in bepaalde vakken versneld examen te doen en om meerdere vakken te doen, ook kan in de bovenbouw gekozen worden om niet schoolse vakken. De school is bereid mee te denken om aan de behoeftes van de individuele leerling proberen te voldoen. Als een leerling b.v. graag Sterrenkunde wil doen of Kunstgeschiedenis, zal samen naar mogelijkheden worden gezocht.

Wat betekent dit voor de docent?
● moet zelf willen blijven leren.
● moet openstaan voor verschillen tussen kinderen vanuit een groot vertrouwen.
● heeft veel overleg, vaak tussendoor, maar ook gestructureerd met leerling, docent, vaksectie, BP-begeleiders, ouders, mentoren, afdelingsleiders.
● moet flexibel zijn.
● moet niet het boek/de methode centraal stellen maar de leerling.
● moet angst overwinnen om het boek/de methode los te laten en vanuit vertrouwen in de leerling openstaan om soms een hele nieuwe benadering te stimuleren.
● moet als basishouding hebben dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat past bij die leerling.
● moet steeds de ontwikkeling van de leerling blijven volgen en goed kunnen communiceren.
● moet vaardig zijn in klassenmanagement omdat sommige leerlingen het vak op een ander niveau of een andere manier doen.

Wat betekent dit voor de organisatie van de school?
● De school geeft ruimte voor verschillen, per leerling, per docent en vaksectie mits iedereen wel uitgaat van de Daltonprincipes en onze begaafdheid aanpak.
● De schoolleiding geeft ruimte voor nascholing en zorgt er steeds samen met het team voor dat er een cultuur heerst van openheid, waarin iedereen kritisch staat tegenover waar we mee bezig zijn. Door deze cultuur groeit vanzelf ontwikkeling en creativiteit: zo is de school altijd in beweging.
● De schoolleiding heeft een budget in de begroting opgenomen voor de begeleiding van getalenteerde leerlingen.
● Er is een beleidsgroep Begaafdheid (TOM=Traject Op Maat) waarin schoolleiding en begeleiders (docenten) zitten.
Er zijn twee begeleiders die regelmatig met alle begaafde leerlingen gesprekken voeren, de gemaakte plannen terugkoppelen naar de mentor, de vakdocenten, ouders en afdelingsleiders. Deze begeleiders zetten verslagen van de gesprekken in magister.
● Omgaan met begaafdheidsverschillen heeft een belangrijke plaats in de begeleiding van de nieuwe docenten.
● In de PR van de school, brochures, open dagen, bezoekende scholen enz. wordt duidelijk dat begaafde leerlingen een belangrijke plaats in de school innemen.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement