Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Christelijk Lyceum Veenendaal

“RUIMTE VOOR ONTWIKKELING”

Contactgegevens
Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal / Website

Over de school
Het CLV is een open, christelijke scholengemeenschap met ruim 2.100 leerlingen waar ruimte is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de consequenties daarvan in de vakken, de bezinningsmomenten en de omgang met elkaar. Elke dag is er een dagopening, alle klassen krijgen het vak godsdienst en er zijn meerdere bezinningsmomenten in het jaar, waaraan iedereen meedoet.

Het onderwijs aan het CLV beperkt zich niet alleen tot de reguliere vakken. Extra ontwikkelingsmogelijkheden geven de talentklassen voor sport, kunst & cultuur en science. Voor gymnasiumleerlingen is er een verbreed en verdiept vakkenaanbod. De bètavakken zorgen voor vernieuwende en uitdagende onderwijsactiviteiten. En als vorm van ‘onderwijs op maat’ bieden wij roostervrijleren aan in alle leerjaren.

Met ingang van schooljaar 2019-202o start het CLV met een zogenaamd ’tussenjaar’: een jaar waarin leerlingen die op de basisschool geen uitdaging meer vinden maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school zich op allerlei gebieden zodanig kunnen ontwikkelen dat daarna de overstap naar de brugklas goed mogelijk is. Wij noemen deze tussenklas “Het Junior College” Meer informatie hierover is te vinden op onze site, onder “Groep 8” informatie.

Onderwijsvisie
Er is veel kennis aanwezig over hoogbegaafdheid en de behoeftes die er bij deze leerlingen zijn op het gebied van leren, maar ook op emotioneel en sociaal gebied. Het CLV beschikt over diverse goed geschoolde experts, waaronder een ECHA-gecertificeerde Specialist in Gifted Education, een Specialist Hoogbegaafdheid (gericht op coaching en begeleiding) en een specialist Beelddenken.

Het CLV maakt deel uit van het netwerk van Begaafdheidsprofielscholen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderling uitwisselen van expertise en kennis. Daarnaast fungeert het CLV desgewenst als vraagbaak voor minder gespecialiseerde scholen: er kan over individuele leerlingen worden overlegd of er kan informatie worden ingewonnen over bijvoorbeeld het opzetten van hoogbegaafdheidsbeleid op de eigen school.

Good Practice
Wij hebben een zorg-systeem ontwikkeld voor deze leerlingen waarin gespecialiseerde coaches worden ingezet om leerlingen die om één of andere reden stagneren weer op de rails te krijgen. Deze coaches hebben op gezette tijden bijeenkomsten waarbij intervisie plaatsvindt en met en van elkaar wordt geleerd. Deze zorg valt onder de algemene zorg voor leerlingen, maar loopt voor deze leerlingen via onze HB-zorgcoördinator. Zij kijkt met ouders en kind naar de meest geschikte coach en bepaalt ook of de coach de beste vorm van zorg is of dat er (een combinatie met) andere zorg nodig is. Daarnaast verzorgt zij ook de kennisoverdracht naar de teams van docenten binnen de school.

Kritische succesfactoren
In het onderwijs aan hoogbegaafden onderscheidt het CLV zich op de volgende drie punten:

Be Bright
Deze cursus richt zich op het leren leren en wordt aangeboden in de brugklas. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor meer- of hoogbegaafde leerlingen en besteedt aandacht aan kennis over de hersenen, Mindset, leerstrategieën, meervoudige intelligentie, het maken van een conceptmap en beelddenken. Deze cursus wordt ook aangeboden, in aangepaste vorm, aan leerlingen van klas 2 en 3.

Specialistische begeleiding
Soms zijn de problemen waar een leerling mee kampt dermate ingewikkeld dat de begeleiding wordt overgedragen aan bijvoorbeeld onze orthopedagoog of één van onze andere specialisten hoogbegaafdheid.

Al een aantal jaren is het CLV bezig de docenten en mentoren te scholen op het gebied van hoogbegaafdheid. Dat heeft erin geresulteerd dat twee collega’s zich ‘Specialist Hoogbegaafdheid’ mogen noemen en één collega ‘Specialist Beelddenken’ is geworden. Daarnaast volgen alle mentoren een cursus over hoogbegaafdheid en is een groep daarvan zich verder aan het scholen op het gebied van specifieke begeleiding. De docenten die aan deze groep leerlingen lesgeven, worden ook bijgeschoold op het gebied van didactiek en pedagogiek

Contact met ouders
Het CLV beschikt over een resonansgroep voor ouders van hoogbegaafde leerlingen. Met deze resonansgroep worden de ontwikkelingen op dit gebied besproken. Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid om een cursus te volgen voor ouders van onderpresterende kinderen. Verder is er contact met de mentor en/of de gespecialiseerde begeleiders.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement