Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Jan Ligthartschool Driecant

“ONDERWIJS IS VOELEN, DENKEN EN DOEN. DAT DOE JE MET JE HART, HOOFD EN HANDEN”

Contactgegevens
Dalemdreef 25, 5035 LZ Tilburg / website

Over de school
Jan Ligthartschool Driecant is een school voor bijzonder neutraal onderwijs, geïnspireerd op de ideeën van de pedagoog Jan Ligthart. Zijn motto was: “De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst”. Op onze school wordt iedere levensbeschouwing geaccepteerd en gewaardeerd, mits daarbij geen sprake is van discriminatie. Wij geloven in: Wederzijds vertrouwen; een veilig klimaat ; gelijkwaardigheid en aandacht voor elkaar; passie voor het vak; een balans tussen cognitie, emotie en creativiteit; actieve betrokkenheid van ouders. Ouders vervullen voor ons de rol van pedagogische partner en wij vervullen voor hen de rol van onderwijskundig partner, met als doel kinderen maximale kansen te bieden. We hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk het belang van het kind.

Jan Ligthartschool Driecant maakt deel uit van Stichting Opmaatgroep. De gezamenlijke missie van de stichting Opmaatgroep richt zich op : leren Leren; leren Organiseren; leren Professionaliseren en leren Veranderen, met als doel dat scholen zich ontwikkelen tot een hoog presterende organisatie. De organisatie structuur gaat veranderen. Een belangrijke verandering is dat de scholen gaan werken met professionele leerteams waarbinnen de leerkrachten op basis van gedeeld leiderschap gezamenlijk werken aan onderwijs.

Momenteel heeft de school 15 groepen. Het team bestaat uit 27 leerkrachten, een directeur; drie leerteam voorzitters waarvan er twee onderwijskundig teamleider zijn, een intern begeleider die tevens kwaliteitscoördinator is en een leerkracht met IB taken. We hebben daarnaast een administratieve medewerker en een conciërge.

Onderwijsvisie

Missie
“Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.”

Visie
Vanuit onze missie geven we invulling aan de begrippen Hart, Hoofd en Handen. Dit zijn voor ons de pijlers van ons onderwijs. Bij elke pijler hebben we waarden geformuleerd die wij het meest belangrijk vinden.
– Hart: vertrouwen – veiligheid – respect – betrokkenheid – relatie – passie
– Hoofd: verantwoordelijkheid – “leren, leren” – leren op niveau – eigenheid – zelfstandig denken
– Handen: ouderparticipatie – samenwerken – creativiteit – handelen

Good Practice
Om tegemoet te komen aan de veranderingen in het onderwijs, zoals de wet Passend Onderwijs, heeft onze school gekozen voor de 1-Zorgroute, die zich kenmerkt door een cyclische organisatie van de zorg, waarbij het handelingsgericht werken ( HGW), centraal staat. Leerkrachten werken handelingsgericht en gaan planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.

Extra ondersteuning in brede zin, krijgt vorm binnen de groep en tijdens Werken op Maat, of via externe ondersteuning. Werken op Maat is op het rooster opgenomen. Elke ochtend van 08.30-09.00 uur is er ruimte voor begeleiding aan individuele leerlingen of kleine groepen leerlingen, maar ook voor bijv. kindgesprekken. De begeleiding, door de leerkracht en/of ouders, is voor alle leerlingen.

De school heeft een duidelijke ambitie ten aanzien van voor de cognitieve, academische begaafde leerlingen en richt zich op de ontwikkeling van dit potentieel, daarbij ook aandacht hebbend voor de zijnskant van deze kinderen. ( Triadisch model, Multi-dimensioneel model waarbij omgevingsfactoren meegenomen worden, Kieboom). Leerlingen zijn in beeld en er wordt maatwerk geboden. School heeft een expertise groep HB waarin leerkrachten en HB specialisten deelnemen. Zij bewaken de afspraken die gemaakt zijn, maar informeren en ontwikkelen ook nieuwe lijnen voor het HB onderwijs.

In de afgelopen jaren heeft Driecant zich ingezet op integratie van het onderwijs aan begaafde leerlingen in het reguliere onderwijs en op verbinding met de leerkrachten in de groep. Samen met het team is gekeken naar wat gaat goed en wat kan beter. Hoe zorgen we ervoor dat deze leerlingen in beeld blijven en hoe kunnen we het aanbod en de begeleiding blijven verbeteren. Dit wordt op verschillende niveaus gerealiseerd. Daarnaast is ingezet op een structureel aanbod van verrijkingsmateriaal En wordt ingezet op psycho-educatie binnen de groepen waarbij de nadruk ligt op mindset. Met deze integratieve benadering is er een intensievere, gedragen samenwerking tussen leerkrachten en HB specialisten en begeleiders. Het programma en de leerdoelen van de HB leerlingen worden geïntegreerd.

In het beleidsplan wordt de begeleiding HB leerlingen en hoog intelligente leerlingen weergegeven. Belangrijke punten hierin zijn:
– Er is structurele begeleiding op twee dagen van de week van 8.30-10.15 in de zgn. werkplaats waarbij leerlingen werken aan verrijking- en verdiepingsmateriaal, zoals Levelwerk. De toeleiding naar de werkplaats is door de leerkrachten op basis van toetsing, signalering etc . Leerlingen worden aangestuurd en begeleid aan de hand van de Doelen en vaardigheden lijst.
– Psycho-educatie in de groepen: wat gelinkt is aan mindset (o.a. Stephen Covey). Psycho-educatie in kleine groepen: coaching in kleine groepen voor specifieke leerlingen. De toeleiding naar de coaching is onder leiding van de interne begeleider waarbij verschillende instrumenten ingezet kunnen worden, zoals onderzoek, signaleringsinstrumenten zoals DHH.

JL Driecant neemt deel aan de onderwijsonderzoekswerkplaats Point (www.Pointo13.nl ). Hier komen wetenschappelijk onderwijs (Utrecht, Nijmegen en Tilburg), HBO onderwijs (Fontys lectoraat) en basisonderwijs samen (11 basisscholen). Leerkrachten en wetenschappers voeren onderzoek uit: praktijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Ook neemt de interne begeleider van JL Driecant deel aan wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een promotietraject. Vanuit de kennis en ervaring die hier opgedaan is en wordt, wordt de visie wetenschappelijk, theoretisch onderbouwd.

Er zijn intensieve contacten met het samenwerkingsverband. Als begaafdheidsprofielschool is Driecant de integratie en samenwerking aangegaan met Plein 013 om de Talentklassen: voltijdsonderwijs, van het samenwerkingsverband, op te nemen in de school. De leerlingen van de Talentklassen zijn inmiddels leerlingen die zijn ingeschreven op JL Driecant. Jl Driecant werkt samen met Plein 013 en de deskundigen aldaar om dit een permanent karakter te geven en het beleid van Plein 013 en de school te integreren en te borgen.

JL Driecant neemt deel aan diverse netwerken zoals het Talentnetwerk Tilburg. Samen met het samenwerkingsverband zal het Talentnetwerk een rol gaan spelen in de verbetering van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen op basis van de aan het samenwerkingsverband toegekende subsidie.

Kritische succesfactoren
Wat belangrijk is als het gaat om onderwijs aan hoogbegaafden:
– zorg voor draagvlak
– gezien en gehoord worden: de driehoek ouder-school-kind
– integrale aanpak en doorgaande lijn
– eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement