Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Basisschool Vlasgaard

“ELK KIND WORDT GEZIEN!”

Contactgegevens
Adres: Kerkstraat 57-59, 5411 EA Zeeland / Website

Over de school
Vlasgaard is een katholieke dorpsschool met 369 kinderen. Het pedagogisch klimaat op onze school zorgt voor vertrouwen, structuur en veiligheid voor de kinderen en de leerkrachten. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar.
De school is volop in ontwikkeling. Er wordt gewerkt met het programma Visible learning, ontwikkeld door John Hattie. Daarbij ligt dit schooljaar de nadruk op het geven en ontvangen van feedback a.d.h.v succesindicatoren. Feedback zorgt voor een groot leerrendement. Leerkrachten geven kinderen feedback, kinderen geven elkaar feedback en kinderen geven leerkrachten feedback op hun handelen.

Onderwijsvisie

Altijd in ontwikkeling
Op Vlasgaard werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

•    We geloven dat prestaties altijd te verbeteren zijn en niet in beton zijn gegoten.

•    We geloven dat leren een uitdaging blijft en dat het niet enkel het aanreiken van leerstof is in hapklare brokken.

•    We begrijpen dat wat voor de ene leerling uitdagend is, voor de ander niet zo hoeft te zijn.
Als team blijven we steeds ontwikkelen. We doen er alles aan om het effect van ons onderwijs te evalueren, zodat we onze manier van lesgeven kunnen bijsturen waar nodig. Feedback van de leerlingen en van elkaar is hierbij essentieel. Met behulp van het programma Visible Learning bekijken we steeds de impact die onze manier van lesgeven heeft op het leergedrag van de kinderen. Ook krijgen we met Visible Learning onderwerpen aangereikt waarmee we deze impact kunnen vergroten.

Meer dan leren
Op Vlasgaard vinden we de omgang met elkaar erg belangrijk. Wij zien het als een van onze taken om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ze moeten later voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Vanuit een veilige basis wordt daarom dagelijks aan de sociale, emotionele en cognitieve vorming van de leerlingen gewerkt.

Een veilige omgeving
Wanneer een kind zich fijn en veilig voelt, krijgt het de ruimte om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Vertrouwen geven betekent vertrouwen krijgen en daarom is het pedagogische klimaat op onze basisschool gebaseerd op de volgende vier kernwaarden: vertrouwen, respect, veiligheid  en aandacht voor elkaar. Deze waarden zijn terug te zien in ons handelen en vormen een veilige en voorspelbare omgeving waarin kinderen vrij kunnen ontwikkelen, maar ook fouten mogen maken
Jeelo
Om de leerlingen voor te bereiden op de 21e eeuw is het verwerven van alleen kennis niet voldoende.  Door middel van zogenaamde Jeelo projecten besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van relevante vaardigheden en competenties zoals communiceren, creativiteit, oplossingsgericht denken en ict geletterdheid. Deze Jeelo projecten helpen het kind een succesvolle plek in onze samenleving te krijgen.
De drie pijlers van elk Jeelo project zijn: zelfstandig werken, samen werken en samen leven. Bij elk project werken kinderen in kleine groepjes aan een praktisch eindproduct zoals het maken van een werkstuk, het organiseren van een speelgoedmarkt, het schrijven van een blog of het maken van een meubelstuk. Ook worden bij elk thema meerdere maatschappelijke organisaties betrokken

Elk kind leert anders
Op Vlasgaard bieden we gedifferentieerd onderwijs en geven we instructie op drie niveaus. De kinderen mogen zich de leerstof op verschillende manieren eigen maken. Alleen of samen, met of zonder extra instructie. We hanteren gevarieerde werkvormen met verschil in leerstof en tempo. Een goede zelfstandige leerhouding vinden we erg belangrijk en daarom laten we de kinderen veel zelfstandig samen werken. Zo leren ze met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar oplossingen.
Hoogbegaafde kinderen krijgen binnen deze leeromgeving verrijkings- en verbredingsopdrachten om te komen tot zelfstandige, autonome leerlingen. Door reflectie en feedback op hun leer-, werk- en denkstrategieën krijgen zij zelfinzicht.

Good Practices

Vroegsignalering
In de groepen 1-2 worden kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vroeg gesignaleerd door samenwerking tussen ouders, leerkracht, voorschool, intern begeleider en specialist hoogbegaafdheid. In overleg wordt deze kinderen een verrijkingsaanbod aangeboden binnen de groep en buiten de groep, in zogenaamde plusgroepjes.

Plusgroepjes
Als kinderen niet voldoende uitdaging hebben en te weinig kunnen leren van het verrijkingsaanbod in de groep, kunnen zij deelnemen aan de plusgroepjes. Deze groepjes krijgen leerstof aangeboden die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de begaafde kinderen. Per cluster wordt dit op een passende manier ingevuld.

Plusklas
De hoogbegaafde kinderen kunnen deelnemen aan een bovenschoolse plusklas. Van de verschillende scholen van de gemeente Landerd komen kinderen een ochtend per week naar Vlasgaard voor een afgestemd aanbod op de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde kinderen. Er wordt gewerkt volgens de principes: leren leven, leren leren, leren denken.

Kritische succesfactoren
Op Vlasgaard is een doorgaande lijn voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van groep 1-8. Deze staat beschreven in de kwaliteitskaart, met daarop de visie en stapsgewijs de werkwijze. Deze visie wordt gezamenlijk gedragen door de leerkrachten, intern begeleiders en directie van de school.  De leerkrachten worden steeds bijgeschoold en op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen door de specialist hoogbegaafdheid. Door coaching op de werkvloer krijgt de kennis ook praktische inhoud en vorm.
We signaleren kinderen al vroeg, in groep 1-2. Dat betekent dat we kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep een aangepast verrijkingsaanbod aanbieden. Door het werken met groepsplannen in alle groepen is passend onderwijs voor alle kinderen ingebed in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt met drie niveaus van instructie en verwerking en voor kinderen die daar niet genoeg aan hebben wordt gewerkt met een individuele leerlijn.
De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan de kinderen is belangrijk op Vlasgaard. We betrekken ouders bij alle stappen in het onderwijsproces.

Een van de ouders:
Op Vlasgaard komt mijn kind tot bloei. Haar basis is in de reguliere klas, waar de leerkracht betrokken en stabiel zorgt voor uitdagende lesstof en een positieve dagelijkse omgang met elkaar. Daarnaast vindt ze verdieping in het werken in plusgroepjes, waarbij de kinderen digitaal en in het Engels verdiepingsstof krijgen. Specifieke aandacht voor de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele bijzonderheden die horen bij hoogbegaafde kinderen, is er in de plusklas. Elke dinsdagochtend komen kinderen uit de regio samen. Onder begeleiding van een zeer deskundige en enthousiaste leerkracht leren ze zichzelf en elkaar beter kennen. Er is gedeelde nieuwsgierigheid, trots en respect. Er is ook een gedeeld besef dat het oké is dat je je unieke zelf bent.  Mijn kind heeft er vaardigheden opgebouwd, die haar helpen het beste uit zichzelf te halen. Een rijke basis voor de rest van haar leven.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement