Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen!

De Vereniging Begaafdheidsprofielscholen telt 75 leden: 49 scholen uit het voortgezet onderwijs en 26 scholen uit het primair onderwijs. En we groeien nog steeds. Onze leden geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Als vereniging ondersteunen en stimuleren onze leden daarin.

Wat zijn de taken van de vereniging?
De vereniging bestaat sinds 2007 en heeft de volgende taken:
– Het behartigen van de belangen van de begaafdheidsprofielscholen. Dat betekent dat we nauwe banden onderhouden met relevante organisatie zoals het ministerie van OCW, het Profielscholenberaad, SLO, samenwerkingsverbanden en NCTN.
– Het zorgdragen voor de zorgvuldige certificering van leden. De vereniging heeft een keurmerk ontwikkeld, dat de basis vormt voor een systeem van visitatie. Scholen ontvangen/behouden het certificaat na een positieve uitspraak van het bestuur ten aanzien van de doorlopen visitatie.
– Het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen leden. Dat doen we onder andere door de Verenigingsdag (twee maal per jaar), de BPS Academie, nieuwsbrieven en regionale netwerken.
– Daarnaast willen we dat de kennis binnen de vereniging ook beschikbaar is voor andere scholen, samenwerkingsverbanden en organisaties.

Wat zijn onze ambities en uitdagingen?
Voor de komende jaren heeft het bestuur van de vereniging een aantal ambities en uitdagingen geformuleerd:
– We willen het aantal leden gestaag laten groeien, met een nadruk op het primair onderwijs. Dat betekent dat we als vereniging nog zichtbaarder in het veld moeten zijn.
– Met de groei van het aantal leden neemt ook het aantal visitaties toe. Om dat te realiseren dient ook de groep vaste visiteurs uitgebreid te worden. Met de toename van steeds nieuwe krachten is het ook van belang om de training van deze personen extra aandacht te geven.
– Voor de visitaties hebben we gekozen voor een methode die bekend staat als ‘waarderend auditen’; dat betekent dat de visiteurs kritisch en opbouwend meekijken met de scholen. Deze aanpak zal nog nadrukkelijker ingebed moeten worden in de vereniging. Daarnaast blijven we de visitatie-aanpak continu evalueren.
– Met de groei van het aantal leden zal veel aandacht worden besteed aan kennisdeling binnen de vereniging. Hoe kunnen we deze optimaal maken, zodat elke school kan profiteren?
– De vereniging is gesprekspartner van relevante organisaties in het veld, zoals het ministerie van OCW en de samenwerkingsverbanden. Voorbeeld hiervan is onze deelname aan het beleidsatelier inzake de inzet van de extra 15 miljoen in het regeerakkoord 2017 en de uitvoering van de subsidieregeling. Deze functie willen we steeds meer uitbouwen.

Wat verwachten we van de voorzitter?
– Het gezicht zijn van de vereniging, zowel intern als extern.
– Het coördineren, uitvoeren en bewaken van het verenigingsbeleid.
– Het nemen initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven.
– Voorbereiden van bestuursvergaderingen (in samenwerking met de ambtelijk secretaris).
– Voorbereiden van de ALV (deel van de Verenigingsdag)
– Met enige regelmaat deelnemen aan visitaties.
– Vertegenwoordigen van de vereniging bij andere organisaties, zoals het profielenberaad, Klankbordgroep NTCN.
– Onderhouden van netwerkrelaties met onder andere het ministerie van OCW, NTCN, SLO, Novilo, et cetera.
– Het verstevigen en uitbreiden van dit netwerk.
– Diverse communicatie-werkzaamheden zoals het schrijven van artikelen en columns.

Wie zoeken we?

We zoeken een voorzitter met de volgende capaciteiten:
– Ruime bestuurlijke ervaring (in het onderwijs).
– Persoon met visie (en die ook kunnen uitdragen en uitvoeren).
– Affiniteit en ervaring met onderwijs aan (hoog-)begaafde kinderen.
– Een netwerker in het onderwijsveld (met nadruk op hoogbegaafdheid) die ons netwerk kan verstevigen en uitbreiden.
– Verbindend, empathisch en besluitvaardig.
– Flexibel en creatief.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding is gemiddeld 2 dagen per maand. Meer is mogelijk, dit hangt af van de extra activiteiten die de voorzitter bereid is op zich te nemen, zoals deelnemen aan visitaties.

Traject
De huidige voorzitter zal in het voorjaar 2021 afscheid nemen. Voor een goede overdracht zal de nieuwe voorzitter 1 januari 2021 beginnen.

Graag ontvangen we een cv met motivatie voor 1 november 2020. U kunt deze mailen naar info@begaafdheidsprofielscholen.nl.

Gesprekken zullen in november 2020 (uiterlijk begin december) plaatsvinden. De beslissing zal voor de kerstvakantie 2020 worden genomen.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Antoinette van Bree, info@begaafdheidsprofielscholen.nl.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement