Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Hoofdpunten uit de subsidieregeling

Binnenkort wordt een subsidieregeling voor samenwerkingverbanden (SWV) gepubliceerd die beoogt de ontwikkeling van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Dit is een aanvullende subsidie die voor vier jaar wordt toegekend. Het betreft een onderdeel uit het regeerakkoord waarin gesproken wordt over een extra bedrag van 
€15 miljoen, speciaal voor het onderwijs aan (hoog-)begaafden.

Hoofddoel van de regeling is drieledig:

– vergroten en verspreiden kennis over begaafdheid in het onderwijs
– het inrichten dan wel uitbreiden van passend onderwijs voor begaafde leerlingen
– het versterken van samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO onderling en met scholen voor PO en VO en ‘de zorg’ binnen de regio.

Onder de (te subsidiëren) extra activiteiten zijn:
Onder extra ondersteuning wordt in ieder geval verstaan:

a. het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid om het zelfregulerend vermogen van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te vergroten; het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op begaafdheidskenmerken;

b. het aanbieden van arrangementen voor complexe ondersteuningsbehoeften van leerlingen met 
kenmerken van begaafdheid;

c. het aanbieden van voorzieningen om de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met 
kenmerken van begaafdheid te stimuleren;

d. het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de 
professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;

e. het versterken van de onderlinge samenwerking tussen scholen in de regio;

f. het organiseren van initiatieven om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere 
instanties in de eigen regio en omgelegen regio’s te verbeteren; of

g. het structureel opnemen van complexe vraagstukken over begaafdheid als aandachtsgebied.

Hieronder volgen enkele kenmerken die van belang zijn voor de scholen, zodat zij tijdig in overleg kunnen treden met het SWV.
1. Aanvragen kunnen ingediend worden in de periode 1 januari – 31 maart 2019.
2. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door Samenwerkingsverbanden (SWV)
3. Elk SWV kan recht doen gelden op een vastgesteld bedrag per leerling, peildatum 2017.
Dat betekent dat het geld is gereserveerd en niet wordt herverdeeld als het niet wordt toegekend. Hierdoor krijgen ook SWV-en die nog geen beleid op het gebied van hoogbegaafdheid hebben ontwikkeld, de gelegenheid hun achterstand weg te werken.
4. Toekenning wordt pas geëffectueerd als er is voldaan aan een gedegen projectplan. Er dient voorafgaand aan de aanvraag intensief overleg plaats te vinden met belanghebbenden en met de medezeggenschapsorganen.
5. Door een goede aanpak en controle op de besteding van de middelen op te nemen in het plan, is de verantwoording na afloop niet intensief en tijdrovend. Verantwoording vindt vooral plaats tegenover de steakholders.
6. Tijdens het project zullen een monitoronderzoek en een effectonderzoek plaatsvinden met de bedoeling de ontwikkeling tijdens het werk te volgen en projecten te voeden met feedback.  Medewerking aan de onderzoeken is verplicht en de bijdrage aan dat onderzoek dient een duidelijke plaats (met facilitering van de respondenten) in het projectplan te krijgen.
7. Er is een verplichting tot kennisdeling opgenomen in de voorwaarden.
8. Er is sprake van 50% cofinanciering van de kant van de subsidieontvangers. Daarvoor kunnen de middelen worden gebruikt die vanaf 2016 aan de ondersteuningsbudgetten zijn toegevoegd, maar ook door andere partners ingebrachte middelen kunnen worden aangewend.
9 Er wordt een commissie in het leven geroepen die de projecten volgens een aantal in de regeling genoemde criteria zal beoordelen (ook BPS is daarbij betrokken in de persoon van de voorzitter). Omdat de middelen al staan gereserveerd voor elk SWV wordt gezocht naar een manier waarop voorlichting kan worden gegeven en de opstellers van de projectplannen kunnen worden ondersteund, zodat ook daadwerkelijk tot toekenning van de subsidie kan worden overgegaan.
10. De subsidie is erop gericht om te komen tot structureel beleid; de subsidie is aanvullend om de nodige tijdelijke expertise te kunnen aantrekken en scholingsactiviteiten te bekostigen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement